Det här är en gammal version publicerad 2022-03-08. Läs senaste versionen.

Samverkan med konkurrerande kunskapsanspråk inom lokal aktiveringspolitik

Författare

  • Rickard Ulmestig
  • Alexandru Panican

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4253

Abstract

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna lyfts av staten upp som en kungsväg till framgångsrik lokal aktiveringspolitik. Detta problematiseras med utgångspunkt i organisationernas konkurrerande logiker. Resultatet visar att samverkan kan reproducera en aktiveringspolitik som både upprätthåller en svag ställning för de arbetslösa och riskerar att leda till lokalt godtycke.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Ahrne, G. (1999) Organisationers mål, kollektiva resurser och makt. I: G. Ahrne & P. Hedberg (red) Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.

Alvesson, M. & Kärreman, D. (2007) Constructing mystery. Empirical matters in theory development. Academy of management review, 32(4): 1265–1281. doi:10.2307/20159366

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009) Reflexive methodology. New vistas for qualitative research. 2 uppl. Los Angeles: Sage Publications.

Arbetsförmedlingen (2019) Var finns jobben? Stockholm: Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsdepartementet (2016) Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag (Kommittédirektiv 2016:56).

Axelsson, R. & Bihari Axelsson, S. (2006) Integration and collaboration in public health. A conceptual framework. International Journal of Health Planning and Management, 21(1): 75–88.

Axelsson, R. & Bihari Axelsson, S. (2013) Om samverkan. För utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Bengtsson, M. & Berglund, T. (2012) Den stora omvandlingen. Svensk arbetsmarknadspolitik under tre decennier. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(3): 21–33. [https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:614538/FULLTEXT01.pdf]

Bergmark, Å., Bäckman, O. & Minas, R. (2013) Vägar ur socialbidrag? Om Socialtjänstens insatser

och det ekonomiska biståndets varaktighet. Stockholm: Institutionen för socialt arbete,

Stockholms universitet.

Bode, I. (2009) On the road to welfare markets. Institutional, organizational, and cultural dynamics

of a new European welfare state settlement. I: J. Hendricks & J. Powell (red.) The welfare state in

post-industrial society. A global perspective, 161–177. New York: Springer.

Bode, I. (2013) Processing institutional change in public service provision. Public Organization

Review, 13(3): 323–339. doi:10.1007/s11115-012-0201-z

Dahlberg, M., Hanspers, K. & Mörk, E. (2013b) Mandatory activation of welfare recipients.

Evidence from the city of Stockholm. I: K. Hanspers Essays on welfare dependency and the privatization

of welfare services, 17–54. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. [http://www.diva-portal.

org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A640965&dswid=-7428]

Dahlberg, M., Mörk, E. & Thorén, K. tillsammans med Eliasson, T. & Johansson, T. (2013a) Jobbtorg

Stockholm. Resultat från en enkätundersökning (Rapport 2013:21). Uppsala: IFAU.

Danermark, B. (2005) Samverkan. Himmel eller helvete? Malmö: Gleerups.

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund:

Studentlitteratur.

Davidsson, T. (2015) Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen.

Malmö: Égalité.

Dequech, D. (2008) Logics of justification and logics of action. Journal of Economic Issues, 42(2):

–535. doi:10.1080/00213624.2008.11507162

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012) Metodpraktikan. Konsten att studera

samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Forslund, A., Pello-Esso,W., Ulmestig, R., Vikman, U., Waernbaum, I., Westerberg, A & Zetterqvist,

J (2019) Kommunal arbetsmarknadspolitik. Vad och för vem? 2019:5. Uppsala IFAU.

Friedland, R. & Alford, R.R. (1985) Powers of theory. Capitalism, the state, and democracy.

Cambridge: Cambridge University Press.

Friedland, R. & Alford, R.R. (1991) Bringing society back in. Symbols, practices, and institutional

contradictions. I: W.W. Powell & P.J. Di Maggio (red.) The new institutionalism in organizational

analysis, 232–263. Chicago: The University of Chicago Press.

Garrow, E.E. & Grusky, O. (2012) Institutional logic and street-level discretion. The case of

HIV test counseling. Journal of Public Administration Research and Theory, 23(1): 103–131.

doi:10.2307/23321086

Hvinden, B. (1999) Activation. A Nordic perspective. Linking Welfare and Work. Dublin: European

foundation for improved living and working conditions.

Johansson, H. (2001) I det sociala medborgarskapets skugga. Rätten till socialbidrag under 1980- och

-talen. Diss. Lund: Lund University. http://lup.lub.lu.se/record/20323

Junestav, M. (2004) Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930–2001. Diss.

Uppsala: Uppsala universitet. [http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1653

&dswid=7856]

Lindvert, J. (2006) Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimering i går och i dag. Umeå:

Boréa Bokförlag.

Lundin, M. (2007) When does cooperation improve public policy implementation? Policy Studies

Journal, 35(4): 629–652. doi:10.1111/j.1541-0072.2007.00240.x

Lundin, M. (2008) Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken (Rapport 2008:13). Uppsala: IFAU.

[https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2008/r08-13.pdf]

Lundqvist, L.J. & Pierre, J. (1995) Kommunal förvaltningspolitik. Lund: Studentlitteratur.

Minas, R., Wright, S. & van Berkel, R. (2012) Decentralization and centralization. Governing the activation of social assistance recipients in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy, 32(5/6): 286–298. doi:10.1108/01443331211236989

Mörk, E. (2011) Från försörjningsstöd till arbete. Hur kan vägen underlättas? (Rapport 2011:6). Uppsala: IFAU.

Najam, A. (2000) The four C’s of government third sector-government relations. Nonprofit Management and Leadership, 10(4): 375–396.

Nybom, J. (2012) Aktivering av socialbidragstagare. Om stöd och kontroll i socialtjänsten. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-79644]

Nybom, J. (2014) Vilket resultat har socialtjänstens aktivering av socialbidragstagare? Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1): 24–46.

Panican, A. & Johansson, H. (2016). Strategies against poverty in a social democratic local welfare system. Still the responsibility of public actors? I: H. Johansson & A. Panican (red.) Combating poverty in local welfare systems. Active inclusion strategies in European cities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Panican, A. & Ulmestig, R. (2017). Lokal arbetsmarknadspolitik. Vem gör vad, hur och för vem? Rapport i socialt arbete. Växjö: Linnéuniversitet.

Panican, A. & Ulmestig, R. (2019). Vad är nytt? Kunskapssammanställning av kommunal arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(3–4), 108–128.

Reay, T. & Hinings, C.R. (2009) Managing the rivalry of competing institutional logics. Organization Studies, 30(6): 629–652. doi:10.1177/0170840609104803

Schaap, L. (2007) Closure and governance. I: E. Sørensen & J. Torfing (red.) Theories of democratic network governance, 111–132. London: Palgrave Macmillan.

Scott, R.W. (2003) Organizations. Rational, natural, and open systems. 5 uppl. Upper Saddle River: Prentice Hall.

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

SFS 2013:421. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2015:502. Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

SKR (2019) Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018. Kolada. Stockholm: SKR.

Socialdepartementet (2014). Uppdrag att kartlägga samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen (S2014/3701/FST). Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Stockholm: Regeringskansliet.

Strandberg, U. (1998) Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962–1994. Hedemora: Gidlund.

Stranz, H., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2019) På olika villkor? Extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, 26(2): 131–152.

Suddaby, R. & Greenwood, R. (2005) Rhetorical strategies of legitimacy. Administrative Science Quarterly, 50(1): 35–67. doi:10.2189/asqu.2005.50.1.35

Tan, J. & Wang, L. (2011) MNC strategic responses to ethical pressure. An institutional logic perspective. Journal of Business Ethics, 98(3): 373–390. doi:10.1007/s10551-010-0553-7

Thorén, K.H. (2008) Activation policy in action. A street-level study of social assistance in the Swedish welfare state. Diss. Växjö: Växjö universitet. urn:nbn:se:vxu:diva-2474

Thorén, K. (2012) Kommunal arbetsmarknadspolitik. En kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. I: Arbetsmarknadspolitik i kommunerna (2011/12:RFR 15), del 2.

Stockholm: Arbetsmarknadsutskottet.

Thornton, P.H., Jones, C. & Kury, K. (2005) Institutional logics and institutional change in

organizations. Transformation in accounting, architecture, and publishing. I: C. Jones & P.H.

Thornton (red) Transformation in cultural industries, 125–170. Emerald Group Publishing

Limited.

Ulmestig, R. (2007). På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag.

Doktorsavhandling socialt arbete. Lund: Socialhögskolan.

Ulmestig, R. & Panican, A. (2018). Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland. Sociologisk

forskning, 55(4): 467–486.

Vikman, U. & Westerberg, A. (2017) Arbetar kommunerna på samma sätt? Om kommunal variation inom arbetsmarknadspolitiken (Rapport 2017:7). Uppsala: IFAU.

Downloads

Publicerad

2022-03-08

Versioner

Referera så här

Ulmestig, R. och Panican, A. . (2022) ”Samverkan med konkurrerande kunskapsanspråk inom lokal aktiveringspolitik”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4253.

Nummer

Sektion

Artiklar