Samtidig psykisk ohälsa och missbruk

– en tvåenighet som strukturerar vardagen

Författare

  • Sara Zoric Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Ulrika Järkestig Berggren Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Åsa Söderqvist Forkby Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4995

Nyckelord:

narratives, co-occurring mental illness and addiction, everyday life, social work, user perspective

Abstract

Co-occurring mental illness and addiction – a unity that forms everyday life

People with co-occurring mental illness and addiction tend to be a vulnerable group in society, often in need of extensive and collaborative care. From a social work perspective, it is crucial to gain more knowledge about these persons’ everyday lives and living conditions. The aim of this article is to explore how people with co-occurring mental illness and addiction experience their everyday lives and develop knowledge about how everyday life is structured by these co-occurring illnesses. Using a narrative method, 12 persons were interviewed, sharing their experiences. The analysis was performed using the theory of the everyday life, the normative and structural aspect. The findings suggest that participants’ understanding of the co-occurring mental illness and addiction is described as a continuous interaction between the two illnesses and experienced as a unity. The narratives imply that dysfunctional family relationships in everyday life during childhood, losing employment and financial problems are shared experiences. The narratives also include loss of everyday routines due to co-occurring illnesses, unemployment and homelessness. Therefore, several routines, such as sleep, food and household routines are negatively affected. The conclusion is that the persons’ everyday life experiences starting as early as childhood have consequences for how their adulthood is structured, where the co-occurring mental illness and addiction play a central role in everyday life, affecting various aspects of it. The implications for practice are to view and treat the co-occurring illnesses as the persons understand them, namely as a unity that affects several everyday life arenas, and offer help to create and maintain routines, economic support and participation in activities.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Ahrne, G. (1981) Vardagsverklighet och struktur. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Alborn, S-E. (2012) Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. I: C. Fahlke (red.) Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. Malmö: Liber.

Alborn, S-E., Berglund, K., Boson, K. & Gerdner, A. (2023) Välja väg: utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur.

Alexanderson, K. & Näsman, E. (2015) Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga: barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Uppsala: Uppsala universitet. Regionförbundet Uppsala län; 2015.

An-Pyng, S. (2012) Helping homeless individuals with co-occurring disorders: the four components. Social Work, January, 57: 1; Social Services, Abstracts, s. 23.

Asplund, J. (1987) Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Brekke, E., Lien, L., Davidson, L. & Biong, S. (2017) First-person experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis, 10(1).

Carlsson, N. (2009) Avslöjandets tid: kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2018) The SAGE handbook of qualitative research (5 uppl.). Los Angeles, CA: Sage.

Dir. (2020:68) Samsjuklighetsutredningen. Socialdepartementet. https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/samordnade-insatser-vid-samsjuklighet-i-form-av-missbruk-och-beroende-och-annan-psykiatrisk-diagnos-eller-narliggande-tillstand.pdf (hämtad 22-11-19).

Goldberg, T. (2010) Hur blir man narkoman: och hur hindrar vi det? Solna: Academic Publishing of Sweden.

Hydén, M. (2008/2009) Narrative sensitive topics. I: M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou (red.) Doing narrative research. London: Sage.

Jackson, S., Newall, E. & Backett-Milburn, K. (2015) Children’s narrative of sexual abuse. Child & Family Social Work, 20: 322–332.

Klamas, M. (2010) Av egen kraft tillsammans med andra: personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning. Nr 2010:2. Intellecta infolog.

Kour, P., Lien, L., Kumar, B., Nordaunet, O.M., Biong, S. & Pettersen, H. (2021) Health professionals’ experiences with treatment engagement among immigrants with co-occurring substance use and mental health disorders in Norway. Substance Abuse: Research and Treatment, 15: 1–11.

Kronenberg L.M, Slager-Visscher, K., Goossens P.J.J, Van den Brink, W. & Van Achterberg, T. (2014) Everyday life consequences of substance use in adult patients with a substance use disorder (SUD) and co-occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD): a patient’s perspective. BMC Psychiatry, 14: 264.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998) Narrative research: reading, analysis and interpretation. Applied Social Research Methods Series 47. London: Sage Publications.

Matscheck, D., Piuva, K., Eriksson, L. & Åberg, M. (2018) The coordinated individual plan: is this a solution for complex organizations to handle complex needs? Nordic Social Work Research, 9(1): 55–71.

Mattson, T. (2015) Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis (2 uppl.). Malmö: Gleerups.

Nicholas, D.B., Calhoun, A., McLaughlin, A.M., Shankar, J., Kreitzer, L. & Uzande, M. (2017) Care experiences of adults with a dual diagnosis and their family caregivers. Sage Publications Journal, 4: 1–10.

Padgett, D.K. & Henwood, B. (2011) Qualitative research for and in practice: findings from studies with homeless adults who have serious mental illness and co-occurring substance abuse. Clinical Social Work Journal, 2012, 40: 187–193.

Padgett, D.K., Hawkins, R.L., Abrams, C. & Davis, A. (2006) In their own words: trauma and substance abuse in the lives of formerly homeless women with serious mental illness. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 461–467.

Patton, M.Q. (2015) Qualitative research and evaluation methods (4 uppl.). Sage Publications.

Pinderup, P. (2018) Challenges in working with patients with dual diagnosis. Advances in Dual Diagnosis, 11(2): 60–75.

Polcin, D.L. (2016) Co-occurring substance abuse and mental health problems among homeless persons: suggestions for research and practice. Journal of Social Distress and Homelessness, 25(1): 1–10.

Rasmusson, B. (1998) Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort. Lund: Lunds universitet.

Riessman, C.K. (2008) Narrative methods for the human sciences. Thousand Oaks: Sage Publications.

Riessman, C.K. (2022) Narrative analysis. Sage Publications.

Richert, T. (2014) Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering: livsvillkor för personer som injicerar narkotika. Doktorsavhandling 2014:5. Malmö University Health and Society.

Richert, T., Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2020) Mental health problems among young people in substance abuse treatment in Sweden. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 15: 1–10.

Schutz, A. (1945) On multiple realities. I: M. Natanson (red.) (1962) Collected papers 1: the problem of social reality. Haag: Martinus Nijhoff.

SFS 1993:38 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialdepartementet.

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen. Socialdepartementet.

Sixtensson, J. (2018) Härifrån till framtiden: om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv. Malmö: Malmö universitet.

Skårner, A. & Regner, M. (2003) Det är dom här jag har och inte har: om LVM-vårdande narkotikamissbrukares sociala nätverk. Forskningsrapport nr 1:2003. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Socialstyrelsen (2012) Att inventera behov: inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Artikelnr: 2012-1-34. Falun: Socialstyrelsen. [https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-1-34.pdf. Hämtat 2022-10-18].

Socialstyrelsen (2019) Kartläggning i form av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Artikelnr 2019-11-6481. Falun: Socialstyrelsen. [https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-116481.pdf. Hämtat 2022-10-17].

Sosin, M.R. (1992) Homeless and vulnerable meal program users: a comparison study, Social Problems, (39)2:170–185.

SOU 2021:93 Från delar till helhet: en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen. Statens offentliga utredningar. [https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf. Hämtad 2023-01-19].

Squire, C. (2008/2009) Experience-centered and culturally-oriented approaches to narrative. I: M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou (red.) Doing narrative research. Thousand Oaks: Sage.

Stott, A. & Priest, H. (2018) Narratives of recovery in people with coexisting mental health and alcohol misuse difficulties. Advances in Dual Diagnosis, 11(1): 16–29.

Svensson, B. (1996/2007) Pundare, jonkare och andra: med narkotikan som följeslagare (2 uppl.). Doktorsavhandling. Stockholm: Carlssons.

Villena, A.L.D. & Chesla, C.A. (2010) Challenges and struggles: lived experiences of individuals with co-occurring disorders. Archives of Psychiatric Nursing, 24(2): 76–88.

White, W., Boyle, M. & Loveland, D. (2004) Recovery from addiction and recovery from mental illness: shared and contrasting lessons. I: R. Ralph & P. Corrigan (red.) Recovery and mental illness: consumer visions and research paradigms (s. 233–258). Washington DC: American Psychological Association.

Downloads

Publicerad

2024-01-02

Referera så här

Zoric, S., Järkestig Berggren, U. och Söderqvist Forkby, Åsa (2024) ”Samtidig psykisk ohälsa och missbruk: – en tvåenighet som strukturerar vardagen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 759–778. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4995.

Mest lästa artiklar av samma författare