”Andra ögon idag?”

- Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet

Författare

  • Ann-Sofie Bergman Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • Ulrika Järkestig Berggren Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
  • Kerstin Arnesson Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4580

Nyckelord:

child protection, violence, social services, reports of concern, privatisation

Abstract

“Other eyes today?” ̶ Social services’ handling of child protection investigations in cases of violence

Social work involving child protection investigations is extensive within social services. The largest proportion of investigations are initiated due to reports of concern. Between the years 2010 and 2021, national statistics indicates that reports of concern increased by 200 percent. This article analyses the social services’ handling of child protection investigations initiated due to concerns about violence. The article is part of a larger study of privatisation in child protection investigations in six municipalities, with comparisons between investigations carried out by municipally employed social workers and private consultants. A high proportion of the investigations examined were initiated due to concerns about violence. The article analyses child protection investigations regarding 70 children, where the reports of concern contain information about violence, either concern about violence against the child or concern that the child experienced violence in close relationships. The article is based on qualitative and quantitative content analyses of the investigations and interviews with professionals. The results show that violence could tend to disappear in the documentation during the investigation process. The investigator could reformulate the questions that guided the investigation and reformulate the statements about violence from one person (father) towards another person (mother) into parental “conflicts”. Instead of a focus on violence, the focus of the investigation could be directed towards the parents’ own problems or the child’s behaviour. One explanation could be that, according to the reports of concern, children who were exposed to violence did not always have the opportunity to express themselves in safe and secure ways during the investigation process. The study shows differences between investigations carried out by private consultants and employed social workers in terms of children’s participation and the extent to which investigations led to any intervention.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Arnesson, K., Bergman, A-S. & Järkestig Berggren, U. (2021) Ett nödvändigt ont: en kartläggning av omfattningen av privata aktörer som genomför barnavårdsutredningar i Sverige. Socialvetenskaplig tidskrift, (2): 129–144. DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4252

Arnesson, K., Järkestig Berggren, U. & Bergman, A-S. (2023) ”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”: en studie om privata konsulter som genomför barnavårdsutredningar inom svenska socialförvaltningar. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 29(2): 26–44. DOI: https://doi.org/10.58236/aa.25087

Bergman, A-S., Arnesson K. & Järkestig Berggren, U. (2022) Child protection investigations by private consultants or municipally employed social workers: what are the differences for children? Journal of Social Work. doi:10.1177/14680173221109710 DOI: https://doi.org/10.1177/14680173221109710

Beronius, M. (1991) Genealogi och sociologi: Nietzsche, Foucault och den sociala analysen. Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförlag Symposion.

Cocozza, M. (2007) The parenting of society: a study of child protection in Sweden from report to support. Diss. Linköpings universitet.

Damman, J., Johnson‐Motoyama, M., Wells, S. & Harrington, K. (2020) Factors associated with the decision to investigate child protective services referrals: a systematic review. Child & Family Social Work, 25(4): 785–804. doi: 10.1111/cfs.12755 DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12755

Eriksson, M., Hultmann, O. & Svensson, E. (2020) Barn som upplever våld: att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga. SKR.

Friis, E. (2003) Sociala utredningar om barn. En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde. Diss. Lunds universitet.

Gordon, L. (2002) Heroes of their own life: the politics and history of family violence: Boston 1880–1960. Urbana och Chicago: University of Illinois Press.

Grimen, H. & Molander, A. (2008) Profesjon og skjønn. I: A. Molander & L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsförlaget.

Heimer, M., Näsman, E. & Palme, J. (2018) Vulnerable children’s rights to participation, protection, and provision: The process of defining the problem in Swedish child and family welfare. Child & Family Social Work, 23(2): 316-323. https://doi.org/10.1111/cfs.12424 DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12424

Hollander, A. (1985) Omhändertagande av barn: en studie av barnavårdsmål vid förvaltningsdomstolarna åren 1974, 1977 och 1982. Diss. Umeå universitet.

HSLF-FS 2022:39 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Hultman, E. (2013) Barnperspektiv i barnavårdsutredningar: med barns hälsa och barns upplevelser i fokus. Diss. Linköpings universitet. DOI: https://doi.org/10.3384/diss.diva-102187

Hydén, M. (1995) Kvinnomisshandel inom äktenskapet: mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber.

Hydén, M., Gadd, D. & Grund, T. (2020) Role of narrative and social networks in thwarting violence and sexual abuse in young people’s lives. The British Journal of Social Work, 50(7): 2172–2190. doi:10.1093/bjsw/bcz114 DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz114

Jernbro, C., Landberg, Å. & Thulin, J. (2023) Våld mot barn 2022: en nationell kartläggning. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Johansson, R. (2007) Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv förlag.

Järkestig Berggren, U., Arnesson, K. & Bergman, A-S. (2021) The take-off for private consultants in child protection investigations: how did Sweden get here? The British Journal of Social Work, 51(4): 1463–1481. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab053 DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab053

Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T. & Gerdner, A. (2022) How do child welfare referrals in Sweden match children’s self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2): 100–111. DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12856

https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1111/cfs.12856

Korkmaz, S. & Överlien, C. (2020) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies, 23(3): 371–387.

doi: 10.1080/13676261.2019.1610557 DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1610557

Leviner, P. (2011) Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. Diss. Stockholm: Jure.

Linell, H. (2017) Child protection through an abuse-focused lens: adolescent victimization and Swedish social services responses. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Lipsky, M. (1977) Towards a theory of street-level bureaucracy. I: D.H. Willis & M. Lipsky (red.) Theoretical perspectives on urban politics. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.

Lundquist, L. (2001 Medborgardemokratin och eliterna. Lund: Studentlitteratur.

Lundström, T. (1993) Tvångsomhändertagande av barn: en studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet. Diss. Stockholms universitet.

Lundström, T. & Sallnäs, M. (2019) Barnskyddets innersta kärna: om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden. Socialvetenskaplig tidskrift, 26(3–4): 283–302. DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091

Mattsson, T. (2002) Barnet och rättsprocessen: rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård. Diss. Lund: Juristförlaget.

Mattsson, T. (2017) Våld i barnavårdsutredningar: om socialtjänstens ansvar och viljan att veta. Malmö: Gleerups.

Nilsson, D. & Svedin, C. (2017). Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Linköpings universitet.

Persdotter, B. & Andersson, M. (2020) SAVE – support and protection against violence, on equal terms for all children: ett forsknings- och utvecklings-projekt om barnavårdsutredningar vid anmälan om misstänkt våldsutsatthet. FoU Välfärd Värmland.

Pettersson, G. (2006) Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder: om socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, (1): 51–65.

Ponnert, L. (2007) Mellan klient och rättssystem: tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Diss. Lunds universitet.

Ravi, K. & Casolaro, T. (2018) Children’s exposure to intimate partner violence: a qualitative interpretive meta-synthesis. Child & Adolescent Social Work Journal, 35(3): 283–295. https://doi.org/10.1007/s10560-017-0525-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10560-017-0525-1

Sandberg, L. (2016) Being there for my grandchild: grandparents' responses to their grandchildren's exposure to domestic violence. Child & Family Social Work, 21(2): 136–145. DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12123

SFS 1949:381 Föräldrabalk.

SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SFS 2001:453 Socialtjänstlag.

SFS 2012:776 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

SFS 2022:2043 Lag om ändring i brottsbalken (1962:700).

Socialstyrelsen (2012) Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga: en undersökning om omfattning och regionala skillnader.

Socialstyrelsen (2022) Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021: uppföljning och analys av utvecklingen.

SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag: betänkande av Barnrättsutredningen.

Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2007) Barnavårdsutredningar: en kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia.

Tucker, C.J., Finkelhor, D. & Turner, H. (2021) Exposure to parent assault on a sibling as a childhood adversity. Child Abuse & Neglect, (122): 1–8.

doi: 10.1016/j.chiabu.2021.105310 DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105310

Wiklund, S. (2006) Barnavårdsinsatser: en studie av kommunala skillnader. Socialvetenskaplig tidskrift, (3): 244–259.

Åsbrink, P. (2019) Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga: aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010–2017. FoU Välfärd, 2019:3.

Östberg, F. (2010) Bedömningar och beslut: från anmälan till insats i den sociala barnavården. Diss. Stockholms universitet.

Östberg, F., Wåhlander, E. & Milton, P. (2000) Barnavårdsutredningar i sex kommuner: en vinjettstudie. Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete, Socialstyrelsen (CUS).

Downloads

Publicerad

2024-01-02

Referera så här

Bergman, A.-S., Järkestig Berggren, U. och Arnesson, K. (2024) ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 739–758. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4580.