Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin

En kvalitativ intervjustudie

Författare

  • Ebba Holmström Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Katarina Andersson Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4369

Abstract

Bakgrund: Socionomer är en viktig profession i samhällets sociala skyddsnät och verksamma i många möten med sårbara grupper i kris. Den pågående globala coronapandemin är en stor kris som drabbat världen och speciellt äldre personer har drabbats hårt av pandemins konsekvenser.

Syfte: Studiens syfte var att undersöka och beskriva biståndshandläggares/socionomers erfarenheter av krishantering och möten med äldre personer under covid-19-pandemin.

Metod: En kvalitativ design med individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. Deltagarna rekryterades med ett ändamålsenligt urval och åtta biståndshandläggare intervjuades i en kommun i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Tre kategorier identifierades: erfarenhet av egen krishantering, nya perspektiv i arbetet, erfarenhet av kommunens krishantering och samhällsansvar.

Slutsats: Ett nytt arbetssätt har identifierats som innebär arbete på distans i hemmet. Äldre personers delaktighet i sin egen omsorg har minskat och försvårats under pandemin samt ensamhet, isolering, psykisk ohälsa och egenvald vanvård har ökat. Tjänsteutbudet har förändrats som en följd av distansarbete och pandemin och utbildningsbehov i krishantering har identifierats.

 

Downloads

Publicerad

2022-06-03

Referera så här

Holmström, E. och Andersson, K. . (2022) ”Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 455–475. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4369.