Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin

En kvalitativ intervjustudie

Författare

  • Ebba Holmström Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Katarina Andersson Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4369

Abstract

Bakgrund: Socionomer är en viktig profession i samhällets sociala skyddsnät och verksamma i många möten med sårbara grupper i kris. Den pågående globala coronapandemin är en stor kris som drabbat världen och speciellt äldre personer har drabbats hårt av pandemins konsekvenser.

Syfte: Studiens syfte var att undersöka och beskriva biståndshandläggares/socionomers erfarenheter av krishantering och möten med äldre personer under covid-19-pandemin.

Metod: En kvalitativ design med individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. Deltagarna rekryterades med ett ändamålsenligt urval och åtta biståndshandläggare intervjuades i en kommun i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Tre kategorier identifierades: erfarenhet av egen krishantering, nya perspektiv i arbetet, erfarenhet av kommunens krishantering och samhällsansvar.

Slutsats: Ett nytt arbetssätt har identifierats som innebär arbete på distans i hemmet. Äldre personers delaktighet i sin egen omsorg har minskat och försvårats under pandemin samt ensamhet, isolering, psykisk ohälsa och egenvald vanvård har ökat. Tjänsteutbudet har förändrats som en följd av distansarbete och pandemin och utbildningsbehov i krishantering har identifierats.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Bates, J.A. (2004) Use of narrative interviewing in everyday information behavior research. Library & information science research, 26(1): 15–28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2003.11.003

Blennberger, E. & Johansson, B. (2010) Värdigt liv och välbefinnande. Äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik. Solna: Fortbildning.

Boréus, K.: & Kohl, S. (2018) Innehållsanalys. I: K. Boréus & G. Bergström (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (4 uppl.), 49–92. Lund: Studentlitteratur.

Bornat, J. & Bytheway, B. (2010) Perceptions and presentations of living with everyday risk in life. British Journal of Social Work, 40(4): 1118–1134. DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcq001

Brinkman, S. & Kvale, S. (2015) Interviews. Learning the craft of qualitative research interviewing, (3 uppl.) Thousand Oaks, CA: Sage.

Brodin, H. (2005) Does anybody care? Public and private responsibilities in Swedish eldercare 1940–2000. Doktorsavhandling. Umeå universitet.

Cox, C. (2020) Older adults and covid 19. Social justice, disparities, and social work practice. Journal of Gerontological Social Work, 63(6–7): 611–624. DOI: https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1808141

Cuadra, C.B. (2016) Socialtjänstens roll i samhällets krisberedskap. En studie ur personalens perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift, 23(2). DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2016.23.2.2327

Damaskos, P. & Gardner, D.S. (2015) Cultivating a culture of mentorship in palliative social work. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 11(2): 101–106. DOI: https://doi.org/10.1080/15524256.2015.1074138

Dominelli, L. (2021) A green social work perspective on social work during the time of COVID?19. International Journal of Social Welfare, 30(1): 7–16. DOI: https://doi.org/10.1111/ijsw.12469

Dunér, A. (2020) Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Villkor och dilemman. Lund: Studentlitteratur.

Ekstrand, M. (2020) Tidslinje. Tre månader sen första dödsfallet. SVT Nyheter. Stockholm. [https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tidslinje-tre-manader-sen-forsta-dodsfallet Hämtat: 2020-10-24].

Gillespie, D.F. & Danso, K. (red.) (2010) Disaster concepts and issues. A guide for social work education and practice. Alexandria, VA: CSWE Press.

Girdhar, R., Srivastava, V. & Sethi, S. (2020) Managing mental health issues among elderly during COVID-19 pandemic. Journal of Geriatric Care and Research, 7(1): 32–35.

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research. Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24: 105–112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Helsingforsdeklarationen (2013) World medical association declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. [http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-mediatype&footer-right=[page]/[toPage. Hämtat: 2020-10-24].

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Socialdepartementet. [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30. Hämtat: 2020-10-24].

Malterud, K., Siersma, V.D. & Guassora, A.D. (2016) Sample size in qualitative interview studies. Guided by information power. Qual Health Res, 26(13): 1753–1760. DOI: https://doi.org/10.1177/1049732315617444

McComrick, S. & Whitney, K. (2013) The making of public health emergencies. West Nile virus in New York City. Sociology of Health & Illness, 35(2): 268–279. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9566.12002

MSB (2021) Krishanteringens grunder. [https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/krishanteringens-grunder. Hämtat: 2022-01-05].

Patton, M. (2015) Qualitative research & evaluation methods. Integrating theory and practice (4 uppl.). SAGE Publications.

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016) Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. (10 uppl.). Wolters Kluwer.

SCB. (2020) Befolkningsprognos för riket. [ https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/. Hämtat: 2020-10-24].

SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.

Socialstyrelsen (2020a) Öppna jämförelser socialtjänst. Art.nr: 2020-6-6778.

Socialstyrelsen (2020b) Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020. Stockholm: Socialdepartementet.

Socialstyrelsen (2021) Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen. Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 2020:80 Delbetänkande av Coronakommissionen. Stockholm: Socialdepartementet.

Sörlin, S. & Jackelen, A. (2020) Kris. Från Estonia till Corona. Bokförlaget Atlas.

Uhr, C. (2017) Leadership ideals as barriers for efficient collaboration during emergencies and disasters. Journal of Contingencies and Crisis Management, 25(4): 301–312. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5973.12157

WHO (2020) Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel corona. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIwJfWsLKo8AIVeUmRBR0_HAexEAAYASAAEgIG3fD_BwE Hämtat: 2021-05-01].

Downloads

Publicerad

2022-06-03

Referera så här

Holmström, E. och Andersson, K. . (2022) ”Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 455–475. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4369.