Skolkurator sökes

– skolhuvudmäns beskrivning i platsannonser av skolkuratorns uppdrag, arbetsuppgifter, organisation, kvalifikationer och färdigheter

Författare

  • Per Jansson
  • Lars Evertsson
  • Marek Perlinski

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.3.4263

Abstract

Införandet av en samlad elevhälsa har medfört att psykosocialt arbete inom skolan givits en tydligare position i skolornas elevhälsoarbete. Trots detta vittnar tidigare studier om att skolkuratorer uppfattar sitt professionella uppdrag och sina arbetsuppgifter som otydliga. Tidigare forskning har fokuserat på skolkuratorers egen beskrivning av sitt professionella uppdrag och arbetsuppgifter. Syftet med denna artikel är att studera skolhuvudmäns beskrivning av skolkuratorers uppdrag, arbetsuppgifter, organisation samt kvalifikationer och färdigheter. Studiens empiriska material utgörs av samtliga platsannonser som publicerades hos Arbetsförmedlingen under 2017 där skolhuvudmän sökte efter skolkuratorer. I studien användes kvalitativ innehållsanalys med en tematisk ansats. Resultatet visar att skolhuvudmännen i platsannonserna beskriver en tydlig skolkurativ jurisdiktion men att denna är under- eller sidoordnad den pedagogiska verksamhetens mål, organisation och styrning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Abbott, A.D. (1988) The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago: University of Chicago Press.

Adkins, D. (2004) Changes in public library youth services. A content analysis of youth services job advertisements. Public Library Quarterly, 23(3–4): 59–73.

Akademikerförbundet, S. (2019) Novus kartläggning Skolkuratorer 2019. Stockholm: Akademikerförbundet SSR.

Backlund, Å. (2007) Elevvård i grundskolan. Resurser, organisering och praktik. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Bennett, R. (2002) Employers’ demands for personal transferable skills in graduates. A content analysis of 1 000 job advertisements and an associated empirical study. Journal of Vocational Education & Training, 54(4): 457– 476.

Brante, T. (2011) Professions as science-based occupations. Professions and Professionalism, 1(1): 4.

Brante, T. (2013) The professional landscape. The historical development of professions in Sweden. Professions and Professionalism, 3(2): 1.

Brooks, N.G., Greer, T.H. & Morris, S.A. (2018) Information systems security job advertisement analysis. Skills review and implications for information systems curriculum. Journal of Education for Business, 93(5): 213.

Calanca, F., Sayfullina, L., Minkus, L., Wagner, C. & Malmi, E. (2018) Responsible team players wanted. An analysis of soft skill requirements in job advertisements. arXiv.org.

Cramer, E.M. & Tenzek, K.E. (2012) The chaplain profession from the employer perspective. An analysis of hospice chaplain job advertisements. Journal of Health Care Chaplaincy, 18(3– 4): 133–150.

De Cooman, R. & Pepermans, R. (2012) Portraying fitting values in job advertisements. Personnel Review, 41(2): 216–232.

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1): 107–115.

Evertsson, L. (2002) Välfärdspolitik och kvinnoyrken. Organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor. Umeå: Umeå universitet.

Freidson, E. (2001) Professionalism. The third logic. Cambridge: Polity Press.

Ganesan, M., Antony, S.P. & George, E.P. (2018) Dimensions of job advertisement as signals for achieving job seeker’s application intention. Journal of Management Development, 37(5): 425– 438.

Goodin, R.E. (1986) Welfare, rights and discretion. Oxford Journal of Legal Studies, 6(2): 232–261.

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research. Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2): 105–112.

Guvå, G. (2009) Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Guvå, G. & Hylander, I. (2012) Diverse perspectives on pupil health among professionals in schoolbased multi-professional teams. School Psychology International, 33(2): 135–150.

Hammarberg, L. (2014) Skolhälsovården i backspegeln. Skolverket.

Harper, R. (2012) The collection and analysis of job advertisements. A review of research methodology. Library & Information Research, 36(112): 29–54.

Helgesson, K. (2011) Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955–2005. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.

Henricks, S.A. & Henricks-Lepp, G.M. (2014) Desired characteristics of management and leadership for public library directors as expressed in job advertisements. Journal of Library Administration, 54(4): 277–290.

Hsieh, H-F. & Shannon, S.E. (2005) Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277–1288.

Hylander, I. (2011) Elevhälsans professioner. Egna och andras föreställningar (FOG-rapport). Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Hylander, I. & Ahlstrand, E. (2013) Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering. FOG-rapport. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Isaksson, C. (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme. Gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1): 47–66.

Isaksson, C. (2016) Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer. Umeå: Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Isaksson, C. & Larsson, A. (2012) Skolkuratorsyrkets framväxt och utveckling i Sverige. Socionomens forskningssupplement, 32(6): 24–33.

Isaksson, C. & Sjöström, S. (2016) Looking for ”social work” in school social work. European Journal of Social Work, 1–12.

Jännäri, J., Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2018) Gendering expert work and ideal candidacy in Finnish and Estonian job advertisements. Gender in Management. An International Journal, 33(7): 544–560.

Kim, J. & Angnakoon, P. (2016) Research using job advertisements. A methodological assessment. Library and Information Science Research, 38(4): 327–335.

Krippendorff, K. (2019) Content analysis. An introduction to its methodology (4 uppl.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Kuokkanen, A., Varje, P. & Väänänen, A. (2013) Transformation of the Finnish employee ideal in job advertisements from 1944 to 2009. Acta Sociologica, 56(3): 213–226.

Larson, M.S. (1979) The rise of professionalism. A sociological analysis (1 paperback printing ed.). Berkeley, CA: University of California.

Lundahl, L. (2016) Equality, inclusion and marketization of Nordic education. Introductory notes. Research in Comparative and International Education, 11(1): 3–12.

Molander, A., Grimen, H. & Eriksen, E.O. (2012) Professional discretion and accountability in the welfare state. Journal of Applied Philosophy, 29(3): 214–230.

Orme, V. (2008) You will be ... A study of job advertisements to determine employers’ requirements for LIS professionals in the UK in 2007. Library Review, 57(8): 619–633.

Prop. 2002/02:14. (1994) Ha?lsa, la?rande och trygghet. Regeringens proposition 2002/02:14. Stockholm: Regeringskansliet.

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – fo?r kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Regeringskansliet.

Rafaeli, A. & Oliver, A.L. (1998) Employment ads. A configurational research agenda. Journal of Management Inquiry, 7(4): 342–358.

Richard, L.A. & Villarreal Sosa, L. (2014) School social work in Louisiana. A model of practice. Children & Schools, 36(4): 211–220.

Schulz, W., Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2014) Employer’s choice. Selection through job advertisements in the nineteenth and twentieth centuries. Research in Social Stratification and Mobility, 36(C): 49–68.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

SKL (2016) Elevha?lsans arbete. En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Uppdrag psykisk hälsa.

Socialstyrelsen & Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan (3 uppl.). Stockholm: Socialstyrelsen och Skolverket.

SOU 2002:121. Skollag fo?r kvalitet och likvärdighet. Betänkande av 1999 års skollagskommitt`e. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Tan, L.M. & Laswad, F. (2018) Professional skills required of accountants. What do job advertisements ´tell us? Accounting Education, 27(4): 403–432.

Teasley, M., Canifield, J.P., Archuleta, A.J., Crutchfield, J. & Chavis, A.M. (2012) Perceived barriers ´and facilitators to school social work practice. A mixed-methods study. Children & Schools, 34(3): 145– 153.

Verma, A., Yurov, K.M., Lane, P.L. & Yurova, Y.V. (2019) An investigation of skill requirements for business and data analytics positions. A content analysis of job advertisements. Journal of Education for Business, 94(4): 243–250.

Wise, S., Henninger, M. & Kennan, M.A. (2011) Changing trends in LIS job advertisements. Australian Academic & Research Libraries, 42(4): 268–295.

Yates, J. & Orlikowski, W.J. (1992) Genres of organizational communication. A structurational approach to studying communication and media. The Academy of Management Review, 17(2): 299–326.

Downloads

Publicerad

2022-03-11

Referera så här

Jansson, P., Evertsson, L. och Perlinski, M. (2022) ”Skolkurator sökes: – skolhuvudmäns beskrivning i platsannonser av skolkuratorns uppdrag, arbetsuppgifter, organisation, kvalifikationer och färdigheter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(3), s. 289–312. doi: 10.3384/SVT.2021.28.3.4263.

Nummer

Sektion

Artiklar