Det här är en gammal version publicerad 2022-03-11. Läs senaste versionen.

Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten

Författare

  • Patrik Karlsson
  • Lars Oscarsson
  • Ola Segnestam Larsson
  • Filip Wollter

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4256

Abstract

Det är väl belagt i internationell forskning att en pluralism av olika kunskapsformer och organisatoriska förhållanden påverkar val och utformning av insatser inom socialt arbete. I den svenska kontexten har det visat sig att dessa kunskapsformer och så kallade ramfaktorer kan framstå som svårförenliga eller till och med i konflikt med varandra. Samtidigt saknas det aktuella svenska studier som på en nationell nivå visar vilken utbredning och upplevd betydelse kunskapsformer och ramfaktorer har för kommunernas utbud och val av insatser. I artikeln presenterar vi en nationell studie av enhetschefers syn på olika kunskapsformers och ramfaktorers förekomst och betydelse för utbud och beslut om insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Artikeln bygger på data från en nationell enkät riktad till enhetschefer för ett urval av Sveriges kommuners barn- och familje- respektive missbruksverksamheter. Resultaten visar att samtliga undersökta kunskapsformer och ramfaktorer påverkar val och utformning av insats, men att vissa former mer framträdande än andra. Främst baseras val och utformning av insats på individuell erfarenhetsbaserad kunskap från yrkeserfarenhet och utbildning, snarare än kollektiv professionell kunskap. Vidare menar enhetscheferna att systematiska kunskapssammanställningar påverkar i högre utsträckning än enskilda kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier inom vetenskaplig kunskap. När det gäller ramfaktorer visar studien att insatsens kostnad påverkar i mindre utsträckning än faktorer som tillgänglighet, ramavtal och lagstiftning.

Downloads

Publicerad

2022-03-08 — Uppdaterad 2022-03-11

Versioner

Referera så här

Karlsson, P., Oscarsson, L. ., Segnestam Larsson, O. . och Wollter, F. (2022) ”Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4256.

Nummer

Sektion

Artiklar