Mellan kontroll och ansvarsgörande

En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende

Författare

  • Johannes Lunneblad

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4255

Abstract

Ungdomar som växer upp i områden med hög arbetslöshet och låga skolresultat har i allt större utsträckning kommit att framställas, inte endast som att de befinner sig i en situation som är en risk för dem själva, utan även som att de utgör en potentiell risk för samhället. Det övergripande syftet i artikeln är att undersöka hur professionella som arbetar inom skola, socialtjänst och polis talar om risker för unga som växer upp i områden som av polisen definieras som utsatta områden. Denna fråga rymmer både intresset för hur ungdomar blir subjekt i de professionellas tal, men också ett intresse för hur problem och risker definieras genom de insatser som riktas mot ungdomar. Det empiriska materialet för studien utgörs av fjorton kvalitativa intervjuer med professionella som arbetar inom polis, socialtjänst och skola. Utgångspunkten för studien är en högstadieskola som är lokaliserad i en stadsdel som av polisen klassificerats som särskilt utsatt. Resultatet visar att ett genomgående dilemma i de professionellas berättelser är spänningen mellan kontroll och ansvarsgörande. De ungas riskbeteende framstår som en komplex och mångbottnad problematik. Analysen visar att ungdomarna genom de insatser som genomförs riskerar att själva ansvarsgöras för sina svårigheter och att när frågan om skuld och straff ställs så blir också polisära åtgärder ett alternativ till sociala insatser och samverkan med vårdnadshavare.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Backlund, Å. (2007) Elevvård i grundskolan. Resurser, organisering och praktik. Diss. Stockholm: Stockholms universitet,

Bakkær Simonsen, K. (2016) Ghetto–society–problem. A discourse analysis of nationalist othering. Studies in Ethnicity and Nationalism, 16(1): 83–99. DOI: https://doi.org/10.1111/sena.12173

Balvig, F., Holmberg, L. & Soei, A. (2017) Tingbjergundersøgelsen. Om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. København: AFFORD.

Billig, M., Condor, S., Edwards, D., Gane, M., Middleton, D. & Radley, A. (1988) Ideological dilemmas. A social psychology of everyday thinking. London: Sage.

Brunila, K. & Siivonen, P. (2016) Preoccupied with the self. Towards self-responsible, enterprising, flexible and self-centred subjectivity in education. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1): 56–69. DOI: https://doi.org/10.1080/01596306.2014.927721

Follesø, R. (2015) Youth at risk or terms at risk? Young, 23(3): 240–253. DOI: https://doi.org/10.1177/1103308815584877

Foster, K.R. & Spencer, D. (2011) At risk of what? Possibilities over probabilities in the study of young lives. Journal of Youth Studies, 14(1): 125–143. DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2010.506527

Foucault, M. (1987) Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv.

Fransson, S. (2019) Rättssäkerhet för barn som åtalas för brott i och mot skolan. En rättsfallsstudie. I: S. Scheutz (red.) Rättssäker utbildning, 59–101 Iustus: Uppsala.

Garland, D. (1997) Governmentality and the problem of crime. Foucault, criminology, sociology. Theoretical criminology, 1(2): 173 214. DOI: https://doi.org/10.1177/1362480697001002002

Garland, D. (2001) The culture of control. Crime and social order in contemporary society. Oxford: Oxford Univ. Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190174.001.0001

Geller, A. & Fagan, J. (2019) Police contact and the legal socialization of urban teens. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 5(1): 26–49. DOI: https://doi.org/10.7758/rsf.2019.5.1.02

Goddard, T. (2012) Post-welfarist risk managers? Risk, crime prevention and the responsibilization of community-based organizations. Theoretical Criminology, 16(3): 347–363. DOI: https://doi.org/10.1177/1362480611433432

Gådin, K.G., Weiner, G. & Ahlgren, C. (2013) School health promotion to increase empowerment, gender equality and pupil participation. A focus group study of a Swedish elementary school initiative. Scandinavian Journal of Educational Research, 5(1): 54–70. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2011.621972

Hacking, I. (1986) Making up people. I: T.C. Hellner, M. Sosna & D.E. Wellbery (red.) Reconstructing individualism autonomy individuality and the self in the western thought, 222–236. Stanford, CA: Stanford University Press.

Hacking, I. (2004) Between Michel Foucault and Erving Goffman. Between discourse in the abstract and face-to-face interaction. Economy and society, 33(3): 277–302. DOI: https://doi.org/10.1080/0308514042000225671

Harlow, E., Berg, E., Barry, J. & Chandler, J. (2013) Neoliberalism, managerialism and the reconfiguring of social work in Sweden and the United Kingdom. Organization, 20(4): 534–550. DOI: https://doi.org/10.1177/1350508412448222

Herz, M. (2016) Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism. En översyn. Göteborg: Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.

Hjörne, E. & Säljö, R. (2019) Teaching and learning in the special education setting. Agency of the diagnosed child. Emotional and Behavioural Difficulties, 24(3): 224–238. DOI: https://doi.org/10.1080/13632752.2019.1609239

Holmberg, S. (2016) Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden [Elektronisk resurs]. Brå, Brottsförebyggande rådet. [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:BRA-675].

Kelly, P. (2001) Youth at risk. Processes of individualisation and responsibilisation in the risk society. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 22(1): 23–33. DOI: https://doi.org/10.1080/01596300120039731

Kolind, T., Søgaard, T.F., Hunt, G. & Thylstrup, B. (2017) Transitional narratives of identity among ethnic minority youth gangs in Denmark. From collectivism to individualism. Journal of Scandinavian Studies in criminology and crime Prevention, 18(1): 3–19. DOI: https://doi.org/10.1080/14043858.2017.1315276

Lipsky, M. (2010) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. (30th anniversary expanded ed.). New York: Russell Sage Foundation.

Nilholm, C., Almqvist, L., Göransson, K. & Lindqvist, G. (2013) Is it possible to get away from disability-based classifications in education? An empirical investigation of the Swedish system. Scandinavian Journal of Disability Research, 15(4): 379–391. DOI: https://doi.org/10.1080/15017419.2012.735201

Nilsson, A., Estrada, F. & Bäckman, O. (2017) The unequal crime drop. Changes over time in the distribution of crime among individuals from different socioeconomic backgrounds. European Journal of Criminology, 14(5): 586–605. DOI: https://doi.org/10.1177/1477370816682979

Petersson, O. (2015) Att bli polis. Från utbildningens förväntningar till gatans norm. Diss. Linnéuniversitetet.

Ramey, D.M. (2015) The social structure of criminalized and medicalized school discipline. Sociology of Education, 88(3): 181–201. DOI: https://doi.org/10.1177/0038040715587114

Rocque, M., Jennings, W.G., Piquero, A.R., Ozkan, T. & Farrington, D.P. (2017) The importance of school attendance. Findings from the Cambridge study in delinquent development on the life-course effects of truancy. Crime & Delinquency, 63(5): 592–612. DOI: https://doi.org/10.1177/0011128716660520

Sandbjerg Hansen, C. (2019) Countering spatial alienation. Social work in a stigmatised neighbourhood in Copenhagen, Denmark. Social Work & Society, 17(1): 1–13.

SFS 2012:802 [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387]

Skolverket (2009) Kraften av samverkan. Om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. En antologi om samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm: Skolverket.

Socialstyrelsen (2013) Unga och brott i Sverige. underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2020) Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOU 2018: 85 Slopad straffrabatt för unga myndiga. Stockholm: Norstedts juridik. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201885/]

Therborn, G. (2018) Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande. Lund: Arkiv förlag.

Vainik, A.L. & Kassman, A. (2018) Police-reported school violence among children below the age of criminal responsibility in Sweden–signs of increased sensitivity and segregation. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19(1): 61–77. DOI: https://doi.org/10.1080/14043858.2017.1393875

Vetenskapsrådet (2017) Good research practice – what is it? Views, guidelines and examples. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Downloads

Publicerad

2022-03-08 — Uppdaterad 2022-07-11

Versioner

Referera så här

Lunneblad, J. (2022) ”Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4255.

Nummer

Sektion

Artiklar