Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten OpenOffice, Microsoft Word eller RTF.
 • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Texten är satt med 1,5 radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
 • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.
 • Följebrev laddas upp tillsammans med manus
 • Bidraget är fullständigt anonymiserat, vad gäller information, referenser och författaregenskaper.

Riktlinjer för författare

Socialvetenskaplig tidskrift publicerar vetenskapliga originalartiklar, socialvetenskapligt forum, debattinlägg, bokrecensioner, presentationer av nya avhandlingar och andra forskningsnyheter.

Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden inom det socialvetenskapliga forskningsfältet, från olika discipliner och i olika vetenskapliga genrer. Manuskript ska vara skrivna på svenska. För bedömning accepteras endast kompletta manuskript. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.

Socialvetenskaplig tidskrift vinnlägger sig om att språkbruket i tidskriften ska vara inkluderande och fritt från partiskhet och systematisk snedvridning avseende historisk kontext, ålder, genus, kön och könsöverskridande uttryck, forskningsdeltagande, ras och etnisk identitet, sexuell orientering, funktionshinder, socioekonomisk status och intersektionalitet. Vi följer APA-guidens rekommendationer[1].

Manuskript som insänds till Socialvetenskaplig tidskrift får inte tidigare vara publicerade, ej heller vara föremål för bedömning av annan tidskrift eller förlag. Vetenskapliga originalartiklar granskas (dubbelblind granskning) av två oberoende granskare med hög vetenskaplig kompetens.

Originalartiklarna ska vara teoretiska eller empiriska originalarbeten, alternativt översiktsartiklar av något socialvetenskapligt intresseområde. Dessa artiklar ska innehålla ett svenskt och ett engelskt abstract (max 300 ord vardera) samt både en svensk och en engelsk titel. Artiklarna ska inte överskrida 7800 ord inklusive noter, referenser och engelskt abstract. Svenskt abstrakt ingår inte då det enbart används till presumptiva granskare.

Artiklar i Socialvetenskapligt forum utgör ett komplement till vetenskapliga artiklar av mer traditionellt snitt. Dessa artiklar kan till sin form vara friare än den traditionella vetenskapliga artikeln. De kan till exempel vara skrivna som argumenterande och reflekterande, prövande och experimenterande essäer, kommentarer till aktuell forskning, politiska skeenden, teorier och metoder, som på olika sätt är av socialvetenskaplig relevans, i bred bemärkelse. En forumartikel får vara max. 6000 ord inklusive referenser.

Debattinlägg kan vara kommentarer till tidigare publicerade artiklar, ta upp metodologiska eller teoretiska frågor, kontroverser inom forskningsfältet, forskningspolitiska frågor och utbildningsfrågor. Debattinlägg ska inte överskrida 2500 ord.

Bokrecensioner och presentationer av avhandlingar publiceras vanligen efter överenskommelse med redaktionen. Dessa texter ska inte vara längre än 2000 ord.

Artiklar som publiceras i Socialvetenskapligt forum samt recensioner av avhandlingar och nya böcker genomgår granskning av tidskriftens redaktion. Redaktionen välkomnar artiklar som är skrivna av verksamma såväl inom som utanför akademin.

Socialvetenskaplig tidskrift använder OJS (Open journal systems) och bidrag laddas upp via https://socvet.se/information/authors.  Glöm inte att bifoga ett följebrev med nedanstående innehåll:

 • Samtliga författarnamn med titel och institutionstillhörighet
 • Kontaktuppgifter till korresponderande författare
 • Om projektet är etikprövat samt motivering för det ena eller andra förfarandet.
 • Om liknande manus publicerats eller är under bedömning för annan tidskrift eller förlag
 • Kommentarer om huruvida den gjorda anonymiseringen kan försvåra bedömningen om manuskriptets kvalitet
 • Om manus har flera författare skall det anges hur de olika författarna bidragit och vilka överväganden som gjorts om författarordning.

Redaktionen påtar sig inte ansvar för manuskripten.

Socialvetenskaplig tidskrift är öppet tillgänglig (Open Access). Artiklar publiceras samtidigt online och i tryckt version. Författare får publicera den sist inskickade versionen (pre-print) på sitt universitets repositorium. Den publicerade versionen av artikeln kan spridas och publiceras på vilken hemsida som helst. 

[1] Konsultera gärna dessa: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/bias-free-language

Vetenskapliga manuskript ska förutom brödtext innehålla:

 • Titel (60-80 tecken, max 100 tecken)
 • Engelsk titel
 • English summary (max 300 ord)
 • Antal ord anges på första sidan

Alla manuskript utformas enligt nedanstående anvisningar:

 • Vetenskapliga manuskript: Max 7800 ord inklusive engelskt summary, ingress och referenser. Ange antal ord på första sidan
 • Vetenskapliga manuskript ska vara anonymiserade. Skriv "Författare" i litteraturhänvisningar och i litteraturlistan. Du måste också komma ihåg att anonymisera från Microsoft word: För att radera ditt namn från dokumentets egenskaper, se här
 • Debattartiklar: Max 2500 ord inklusive referenser
 • Forumartiklar: Max 6000 ord inklusive referenser
 • Recensioner: Max 2000 ord inklusive referenser
 • Texten är satt med 1,5 radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek
 • Kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er).
 • Nya stycken avgränsas med indrag 0,8 cm, inga tomrader
 • Inget indrag efter rubrik, tabeller/figurer och längre citat
 • Marginaler: vänster/höger 3,5; uppe/nere: 2,5
 • Maximalt 3 rubriknivåer inklusive titel
 • Nivå 1: Arial 16 punkter, fet, centrerad
 • Nivå 2: Arial 14 punkter, fet, vänsterjusterad
 • Nivå 3: Arial 12 punkter, kursiv, vänsterjusterad
 • Längre citat markeras med indrag 1 cm höger och vänster
 • Tabeller och figurer sätts in löpande i texten
 • Referera enligt Harvardsystemet, se exempelvis guide nedan
 • Använd typografiska citattecken
 • Följ Svenska Skrivregler eller Myndigheternas skrivregler vad gäller exempelvis förkortningar

Angående referenshantering[1]

För att referera i löpande text vill vi att det skrivs på följande sätt: …(Lipsky, 1980) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180) om referensen berör en bestämd sida i verket. Är det flera sidor som avses skriver vi (Lipsky, 1980, s. 180f.) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180ff.).

Bokstaven f står för och följande där 180f. anger 180 och följande sida medan 180ff. anger sidan 180 och några påföljande sidor. Naturligtvis går det även bra att skriva ut det sidintervall som avses: 180–183 (obs! tankstreck och ej bindestreck i intervallet).

Nedan ges några exempel på hur källor bör anges i referenslistan, där exemplen avser kapitel i antologi, monografi, vetenskaplig artikel och artikel ur dagstidning på nätet. Precis som referenslistan i din artikel är exemplen såklart sorterade i bokstavsordning:

Brante, T. (1990) Professional types as a strategy of analysis. I: M. Burrage & R. Torstendahl (red.) Professions in Theory and History. Rethinking the study of the Professions. London: Sage.

Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977) Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2): 340–363.

Wolodarski, P. (2015) Pojkarnas problem blir också samhällets problem. Dagens Nyheter. [http:// http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-pojkarnas-problem-blir.... Hämtat: 2015-03-13].

[1] https://www.hb.se/biblioteket/akademiskt-sprak/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

Till uppladdat manus ska bifogas

Ladda upp som separat dokument på samma ställe som ditt/ert manus.

I följebrevet ska följande finnas med:

 • Samtliga författarnamn med titel och institutionstillhörighet
 • Kontaktuppgifter till korresponderande författare
 • Om projektet är etikprövat samt motivering för det ena eller andra förfarandet.
 • Om liknande manus publicerats eller är under bedömning för annan tidskrift eller förlag
 • Kommentarer om huruvida den gjorda anonymiseringen kan försvåra bedömningen om manuskriptets kvalitet

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.