Försörjningsstöd är inte förtidspension

Författare

  • Jan Thorson socialtjänsten, Upplands-Bro

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4715

Abstract

Egenförsörjning av klienter med försörjningsstöd är en utmaning för kommunerna, särskilt socialtjänsten. Sjuka eller störda och arbetsoförmögna klienter intar ofta och länge en odefinierad position. Personlighetsvariationer, psykisk sjukdom av oklar eller sammansatt natur, men även neurologisk diagnos, kan innebära lång tid med försörjningsstöd, trots arbetsoförmåga eller avsaknad av anställningsbarhet. Den socialmedicinska vardagen för tanken till Inghes arbete om fattiga i folkhemmet (1958), och Grunewalds kamp för rättvis omsorg om förståndshandikappade, bl a att de fick rätt till sina egna pengar, ekar i korridorerna (2008). Motsvarande insats för arbetsoförmögna sjuka, som under senare år beviljats försörjningsstöd, är sjukersättning. Sådan fordrar samarbete mellan vården, socialtjänsten och Försäkringskassan. Lagarna, Socialförsäkringsbalken (SFB) (SFS 2010:110) och Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) främst, med prejudikat är fundamentet. Och det duger.

                                                                                                                    

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Jan Thorson, socialtjänsten, Upplands-Bro

Leg läk, specialist i socialmedicin, med.dr.

Referenser

Àvila, F. M. (2019, 15 juli). Enbart sjukdom ger inte rätt till sjukpenning. Debatt/Brännpunkt. Svenska Dagbladet. (htpps://www.svd.se > pLVJxR > sjukdom-ger-inte-ratt-till-sjukpenning; https://www.svd.se > debatten-om-sjukförsäkringen.)

Bågedahl-Strindlund, M. (2019). Patienters personlighet utmanar läkekonsten. Läkartidningen. 2019;116;1817;FTYI; https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/reflexion/2019/11/patienters-personlighet-utmanar-lakekonsten/

Durkheim, E. (1897/1915). Le suicide. Createspace Independent Publishing 2015.

Durkheim, E. 1993. Självmordet. Lund: Argos.

Försäkringskassan (FK) (2022). Vägledning 2013:1, version 10 4 (s. 36).

Grunewald, K. (2008; 2011). Från idiot till medborgare. Monografi. Gothia; Rädda Barnen.

Heller, J. (1961). Catch 22. Simon & Schuster (1994, Vintage, G B).

Högsta förvaltningsdomstolen (2011, 2019). HFD 2011 ref. 63 II; HFD 2019 ref. 48.

Högsta förvaltningsdomstolen (2021, 25 augusti). Överklagande. S. H. Selassie, socialsekr.; J. Thorson, med. dr, Socialtjänsten Upplands-Bro. Dom i KR 15 juni 2021 (KR-mål 7570-20/FR-mål 13875-20). Signerat överklagande.

Inghe, G: 1958. Mental and Physical Illness among Paupers in Stockholm. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet. Munksgaard. Köpenhamn

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) (2013). Rapport 2013:20 (s. 36).

Kinberg, O. (1930). Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning. Natur & Kultur.

Mannelqvist, R., Järvholm, B. & Karlsson, B. (2010). Läkarintyg om bedömning av arbetsförmåga klarar inte alltid rättslig prövning. Läkartidningen 107(49), 3125. urn:nbn:se:umu:diva-38345

Proposition 2007/08:136. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (s. 67, 87 f., 108).

Salonen, T. & Ulmestig, R. (2018). Försörjningsstöd mellan individuella brister och samhällsproblem. I: M. Dahlstedt & P. Lalander (red.), Manifest: för ett socialt arbete i tiden (s. 71–86). Studentlitteratur.

SFS 1962:381 Lag om allmän försäkring (LAF).

SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

SFS 1996:619 Rättshjälpslagen.

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen (SoL). 1, 2, 4 kap.

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalken (SFB), 27 kap., 29–31 §, 33 kap. 1–8, 17 §.

Tengmark, L. (2022). Personligt meddelande angående proposition 2007/08:136. FK, Linköping.

Thorson, J. (2022, 2023) Från försörjningsstöd till sjukersättning: prospektiv studie. Rapport. Socialtjänsten, Upplands-Bro,

Thorvaldsson, K. P., Nordmark, E. & Starrius, G. (2019, 23 juni). Orimligt hänvisa sjuka till fiktiva jobb. Debatt/Brännpunkt. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se > jdrzdA > orimligt-hanvisa-sjuka-till-fiktiva-arbeten; https://www.svd.se > debatten-om-sjukförsäkringen.

Downloads

Publicerad

2023-10-02

Referera så här

Thorson, J. (2023) ”Försörjningsstöd är inte förtidspension”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 661–666. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4715.