Projektifierad forskning

- om följeforskning i ett småskaligt arbetsmarknadsprojekt

Författare

  • Peter Hultgren Lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682

Nyckelord:

Ongoing evaluation, Projectification, Research roles, Projectified research

Abstract

Research “projectified” – an ongoing evaluation of a local labour market project
In this paper the researcher’s role within a small-scale project aiming at social change is problematized in the light of the the organizational specificities of the project.
The text is based on experiences from a labour market project, in a small industrial community, where two colleagues and I at the Department of Social Work at Linnaeus University conducted ongoing research in the years 2018–2020. Over this period, we acted as a sounding board for the project management and assisted with analyses of the activities carried out in the project, from the start-up phase, over a consolidated phase to its completion.
In retrospect, the conditions for conducting ongoing research within the framework of a smallscale project raise several questions of which two will be discussed here. Firstly, the researchers role in an often conflicting relationship between operational development and knowledge creation. Secondly, the researchers role in the knowledge accounting of the change work carried out in the project.
It can be argued that the researcher role is at risk of being “projectified”, i.e., the knowledge creation and the reporting of the change work is adapted to the conflicts and tensions between dayto-day practice and the goals of the change work in negotiation with the project’s stakeholders.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Abrahamsson, A. & Agevall, L. (2009). Välfärdssektorns projektifiering: kortsiktiga lösningar av långsiktiga problem? Kommunal ekonomi och politik, 13(4), 35–60.

Ahnberg, E., Lundgren, M., Messing, J. & von Schantz Lundgren, I. (2010). Följeforskning som företeelse och följeforskarrollen som konkret praktik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 16(3), 55–66.

Bertilsdotter Rosqvist, H., Elmersjö, M. & Kings, L. (2021). Aktionsforskning – socialt engagerad forskning i samhällskunskap: möjligheter, utmaningar och variationer. I: H. Bertilsdotter Rosqvist, M. Elmersjö & L. Kings, L. (red.), Aktionsforskning: möjligheter, utmaningar och variationer. Studentlitteratur (s. 15–32).

Brulin, G., Sjöberg, K. & Svensson, L. (2009). Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 15(1), 61–74.

Forte (2020). Integration av nyanlända på arbetsmarknaden. Forte.

Fred, M. (2015). Projectification in Swedish municipalities: a case of porous organizations. Scandinavian Journal of Public Administration, 19(2), 49–68.

Fred, M. (2018). Projectification: the Trojan horse of local government. Statsvetenskapliga institutionen.

Fred, M. (2019). Förändring under ytan: kommunerna och EU-projekt. Europapolitisk analys 2019:13. Svenska institutet för europapolitiska studier.

Godenhjelm, S., Lundin, R. A. & Sjöblom, S. (2014). Projectification in the public sector: the case of the European Union. International Journal of Managing Projects in Business, 8(2), 324–348. DOI: https://doi.org/10.1108/IJMPB-05-2014-0049

Hansson, M. (2021). Att implementera med hjälp av samverkan: en studie av implementeringen av ett stödboende med samverkan som metod. Linnaeus University Press.

Herz, M. & Aggestam, J. (2015). Följeforskning: frivillighet för delaktighet. Malmö högskolas utvärderingsverksamhet Innovation och utveckling.

Houston, S. (2010). Prising open the black box: critical realism, action research and social work. Qualitative Social Work, 9(1), 73–91. DOI: https://doi.org/10.1177/1473325009355622

Johansson, A. W. (2008). Kritisk reflektion och handling i interaktiv forskning. I: B. Johannisson, E. Gunnarson & T. Stjernberg, T. (red.), Gemensamt kunskapande: den interaktiva forskningens praktik. Acta Wexionensia 149/2008. Växjö University Press (s. 17–34).

Johansson, K. & Börjeson, M. (2016). Motsträviga möten i praktikforskning: erfarenheter från forskningsprojekt om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I: H. Lunabba, F. Westerback & T. Stoor (red.), Uppror i elfenbenstornet: en bok om praktikforskning i socialt arbete. Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 5 (s. 186–206).

Kalff, Y. (2017). The Knowledge worker and the projectified self: domesticating and disciplining creativity. Work organisation, labour & globalisation, 11(1), 10–27. DOI: https://doi.org/10.13169/workorgalaboglob.11.1.0010

Løchen, Y. (1972). Sociologens dilemma: vetenskaplig distans eller samhällsförändring. Wahlström & Widstrand.

Maylor, H. & Turkulainen, V. (2019). The concept of organizational projectification: past, present and beyond? International Journal of Managing Projects in Business, 12(3), 565–577. DOI: https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2018-0202

Meinert, L. & Whyte, S. R. (2014). Epidemie projectification: AIDS responses in Uganda as event and process. The Cambridge Journal of Anthopology, 32(1), 77–94. DOI: https://doi.org/10.3167/ca.2014.320107

Midler, C. (1995) ”Projectification” of the firm: the Renault case. Scandinavian Journal of Management, 11(4), 363–375. DOI: https://doi.org/10.1016/0956-5221(95)00035-T

MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2021). Nio projekt mot rasism och intolerans får dela på drygt 4,2 miljoner i stadsbidrag. Hämtat 21december 2021 från: https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/nio-projekt-mot-rasism-och-intolerans-far-dela-pa-drygt-42-miljoner-i

Narbutaité-Aflaki, I., Eriksson, H. & Schneider, T. (2017). Utmaningar och framgångsmetoder för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet-offentligt partnerskap: ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2016–2017. Rapport till Vinnova. Chalmers.

Nordesjö, K. (2015). Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Linnaeus University Press.

Nutek (2008). Nyttan med följeforskning: en väglednimg för utvärdering av strukturfonderna 2007–2013. Nutek R 2008:16.

Owen, J. & Linger, H. (2008). Project management as knowledge work. Paper presented at PMI® Global Congress 2008 – Asia Pacific, Sydney, New South Wales, Australia. Project Management Institute.

Sahlin, I. (red.) (1996). Projektets paradoxer. Studentlitteratur.

Svenska ESF-rådet. (2022). Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad. Hämtad 6 april 2022 från: https://www.esf.se/

Svensson, L. (2007). It’s being close that makes it possible to accept criticism! International Journal of Action Research, 3(3), 278–296.

Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P-E. & Widegren, Ö. (red.) (2002). Interaktiv forskning: för utveckling av teori och praktik. Arbetslivsinstitutet.

Svensson, L., Ellström, P-E. & Brulin, G. (2007). Introduction: on interactive research. International Journal of Action Research, 3(3), 233–249.

Svensson, L. & Florén, A-K. (2021). Fånga nyttan av projekten: för kompetens och arbete. Temaplattformens rapportserie.

Sveriges Kommuner och Landsting SKL (2015). Framgångsrik lokal integration – en modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden. Hämtad 9 november 2022 från: https://skr.se/download/18.2f6c078f1840e44be6f3f758/1667226481051/5392.pdf

Sveriges Kommuner och Regioner SKR (2019). Ekonomiskt bistånd: en förstudie inför ett utvecklingsarbete. Hämtad 6 april 2022 från: https://skr.se/skr/tjanster/omwebbplatsen/sok.13659.html?query=projekt&submitButton=

Söderqvist Forkby, Å. ”Their husbands were sneaking around in the bushes”: the need for anti-racist social work in Swedish activation programmes. Nordic Social Work Research, Ahead-of-print (2022), 1–14. Web. DOI: https://doi.org/10.1080/2156857X.2022.2061581

Sörensen, M. C. & Boysen, M. S. W. (2021). Forskerrollen mellem facilitator og faglig ekspert i aktionsforskning. Forskning & Forandring, 4(2), 86–105. DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v4.3310

Tillväxtverket (2021). Genomförda projekt. Hämtad 14 februari 2022 från:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/enklare-vagar-till-jobb-och-kompetens/genomforda-projekt.html. [Sidan senast uppdaterad 2021-11-18].

von Schantz Lundgren, I. & Lundgren, M. (2015). Projekt som ett social- och arbetsmarknadspolitiskt verktyg för att omorientera unga långtidsarbetslösa. Utbildning och lärande, 9(1).

Westlander, G. (2008). Forskarroller. I: G. Westlander (red.), Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete: om samverkansprocesser för ergonomiska förbättringar. Linköpings universitet.

Downloads

Publicerad

2023-03-05

Referera så här

Hultgren, P. (2023) ”Projektifierad forskning: - om följeforskning i ett småskaligt arbetsmarknadsprojekt”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 363–382. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682.