Kampen för ett ”vi”

Förhandlingar och kompromisser vid etablering av krav på social rättvisa för utvecklingsstörda

Författare

  • Agneta Hugemark

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4254

Abstract

Funktionshinderrörelsen är ett av flera exempel på hur människor organiserat sig för att åstadkomma rättvisa för en socialt missgynnad grupp. I takt med att organisationerna lyckats artikulera och etablera sina krav på den offentliga och politiska arenan har kampen också åstadkommit reella förändringar. En sådan organisation är Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Organisationen bildades vid 1900-talets mitt och är en av de äldsta i den svenska funktionshinderrörelsen. FUB tas här som exempel på hur rörelseorganisationers ibland problematiska kamp för resurser och legitimitet kan förstås mot bakgrund av förutsättningar som är gemensamma för organisationer som driver politiska krav för underordnade grupper. I sådana organisationer uppstår återkommande oenighet i helt centrala frågor, som vilka gemensamma erfarenheter som är viktigast, hur medlemmar ska rekryteras och vilka politiska krav som ska drivas. Ett sätt att tolka sådana diskussioner är att individualisera problemen och att hänföra dem till inkompetens, samarbetssvårigheter, illojalitet etcetera. I den här artikeln förstås diskussionerna mot bakgrund av ett mer grundläggande problem: att politisk framgång betingas av organisationens storlek såväl som av hur entydigt den artikulerar sin kollektiva identitet och sina politiska krav. Dilemmat består i att risken för oenighet tenderar att öka ju fler personer organisationen lyckas rekrytera. Dilemmat mellan storlek och enighet kan inte lösas, icke förty måste det hanteras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Ahrne, G. (1994) Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations. London: Sage Publications.

Ahrne, G. (1998) Stater och andra organisationer. I: G. Ahrne (red.) Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

Ahrne, G. & Brunsson, N. (2004) Organisationer med dubbla identiteter. Nordiske Organisationsstudier, 6(2): 58–72.

Ahrne, G. & Papakostas, A. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering. Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, O. (2002) Några trådar i FUB-väven. Om Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB, från 1950-tal till 1980-tal. Stockholm: FUB Utveckling, Riksförbundet FUB.

Bernstein, M. (2005) Identity politics. Annual Review of Sociology, (31): 47–74. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100054

Eriksson-Zetterquist, U. (2009) Institutionell teori: Idéer, moden, förändring. Malmö: Liber förlag.

Esping-Andersen, G. (1990) The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press. DOI: https://doi.org/10.1177/095892879100100108

Fraser, N. (1997) Justice interruptus. Critical reflections on the ”postsocialist” condition. New York & London: Routledge.

Fraser, N. (2003) Social justice in the age of identity politics. Redistribution, recognition and participation. I: N. Fraser & A. Honneth (red.) Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. London: Verso.

Grunewald, K. (2015) Omsorgsrevolutionen. Stockholm: Intra förlag.

Hanson, J-I., Tveit Sandvin, J. & Söder, M. (1996) The Nordic welfare states in transition. I: J. Tøssebro, A. Gustavsson & G. Dyrendahl (red.) Intellectual disabilities in the Nordic welfare states. Policies and everyday life. Kristiansand: Høyskoleförlaget.

Hobson, B. (red.) (2003) Recognition, struggles and social movements. Contested identities, agency and power. Cambridge: Cambridge University Press.

Hugemark, A. & Roman, C. (2012) Kamper i handikapprörelsen. Resurser, erkännande, representation. Umeå: Boréa förlag.

Korpi, W. (1988) Makt, politik och statsautonomi i det sociala medborgarskapets framväxt. En jämförande studie av 18 OECD-länder. Sociologisk forskning, (30): 1.

Lundgren, K. (2003) Åkes bok 2.0. Halmstad: FUB.

Meeuwisse, A. & Sunesson, S. (1998) Frivilliga organisationer, socialt arbete och expertis. Socialvetenskaplig tidskrift (5)2–3: 172–193. DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.2-3.2923

Phillips, A. (2000) Närvarons politik. Den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. Lund: Studentlitteratur.

Rydström, J. (2019) Disability, socialism and autonomy in the 1970s: case studies from Denmark, Sweden and the United Kingdom. I: Disability & Society, (39)9–10: 1637–1659. DOI: https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1605883

Åhman, A. (1976) Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Uddevalla: Liber Förlag.

Downloads

Publicerad

2022-03-08 — Uppdaterad 2022-07-11

Versioner

Referera så här

Hugemark, A. (2022) ”Kampen för ett ’vi’: Förhandlingar och kompromisser vid etablering av krav på social rättvisa för utvecklingsstörda”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4254.

Nummer

Sektion

Artiklar