Kriminalvården och Barnkonventionen

Författare

  • Annika Staaf Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Annelie Björkhagen Turesson Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4169

Nyckelord:

Prison and Probation Services, Children, CRC, Incarcerated parents

Abstract

The Swedish Prison and Probation Service's and the UN Convention on the Rights of the Child
Children belonging to incarcerated parents are typically a marginalised group within society who are often devoid of efficient support. This article discusses the realisation of children’s rights within the Swedish Prison and Probation Services based on the perspectives of staff members. This qualitative study has employed data collection through thematic interviews with staff at five institutions. In this article, the following four themes have been discussed: the difference in children’s rights based on a parent’s gender, the rights of a child to contact their incarcerated parent, the participation of a child within the Swedish Prison and Probation Services, and the staff's thoughts on the Prison Service's child rights perspective, current and future. The results display traditional norms continue to steer work within the Swedish Prison and Probation Services, partly creating differences in how children’s rights are realised, resulting in largely unseen parenting from fathers. There exist good examples of such realisations; however, a child’s perspective is largely influenced by staff commitment and individual interests. In implementing the CRC, respondents suggested an accompaniment of children placed in central units with their parents to provide the necessary support from educated staff. Furthermore, there is an additional desire for improved cooperation with social services.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Annika Staaf, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Annelie Björkhagen Turesson , Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

fil.dr i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Referenser

Barnombudsmannen (2004). Straffa inte barnen! En studie av barnperspektivet inom kriminalvården. Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen (2020). Dom tror att dom vet bättre. Barnet som rättighetsbärare. Rapport Barnombudsmannen 2020

Björkhagen Turesson, A. (2009). Mor i fängelse – mödrar och barn berättar: en analys av ungdomars resiliensprocess. Göteborgs universitet.

Bowlby, J. (2005). A secure base: clinical applications of attachment theory. Routledge.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. DOI: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P. & Ivarsson, T. (2020). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Natur & Kultur.

Bryant, R., Creamer, M., O'donnell, M., Forbes, D., Felmingham, K., Silove, D., . . . Nickerson, A. (2017). Separation from parents during childhood trauma predicts adult attachment security and post-traumatic stress disorder. Psychological medicine, 47(11), 2028–2035. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033291717000472

Bryman. A (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber.

Brå (2001). Kriminell utveckling: tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. (Brå-rapport 2001:15). Brottsförebyggande rådet.

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Sage Publications.

David, M. & Sutton, C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur.

Dobbie, W., Grönqvist, H., Niknami, S., Palme, M. & Priks, M. (2018). The intergenerational effects of parental incarceration (No. w24186). National Bureau of Economic Research. DOI: https://doi.org/10.3386/w24186

Englundh, E. (2009). Barnets bästa i främsta rummet: en pedagogisk utmaning? En guide till konventionen om barnets rättigheter. Liber.

FN:s kommitté för barnets rättigheter (2015). Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport CRS/c/SWE/CO/5.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) (1989).

Forkby, T., Kuosmanen, J. & Örnlind, H. (2020). Bland bröder och fiender: om gäng, manligheter och avhopp. Daidalos.

Gifford, E. J., Kozecke, L. E., Golonka, M., Hill, S. N., Costello, E. J., Shanahan, L. & Copeland, W. E. (2019). Association of parental incarceration with psychiatric and functional outcomes of young adults. JAMA network open, 2(8), e1910005–e1910005. DOI: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.10005

Hagen, K. A., Myers, B. J. & Mackintosh, V. H. (2005). Hope, social support, and behavioral problems in at‐risk children. American Journal of Orthopsychiatry, 75(2), 211–219. DOI: https://doi.org/10.1037/0002-9432.75.2.211

Heimer, M., Näsman, E. & Palme, J. (2018). Vulnerable children's rights to participation, protection, and provision: the process of defining the problem in Swedish child and family welfare. Child & Family Social Work, 23(2), 316–323. DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12424

Justitieombudsmannen (2017). JO:s beslut 2017-11-17, dnr 1086–16.

Kleinert, S. & Wager, E. (2010). Responsible research publication: international standards for editors. Paper presented at the A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity.

KOS (2021). Kriminalvård och statistik. Kriminalvården.

Kriminalvården (2013). Barn med frihetsberövade föräldrar: resultat från EU-studien COPING med fokus på Sverige. Kriminalvården.

Kriminalvården (2016). Kriminalvårdens handbok för arbetet med barnrättsperspektivet. (Rapport 2016:4). Kriminalvården.

Kriminalvården (2018). Kriminalvårdens handbok om medföljande barn och gravida klienter i anstalt och häkte (Rapport 2018:5).

Kriminalvården.

Kriminalvården (2021). Till föräldrar. https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/till-foraldrar/

Kriminalvården(2023). Våra anstalter. https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/vara-anstalter/

KVFS 2011:1. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK fängelse).

Källström, Å., Hellfeldt, K. & Nylander, P. Å. (2019). Parental imprisonment, child victimization and adult problems. European Journal of Criminology, 16(6), 671–688. DOI: https://doi.org/10.1177/1477370818775286

Leeson, C. (2007). My life in care: experiences of non‐participation in decision‐making processes. Child & Family Social Work, 12(3), 268–277. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2007.00499.x

Lindholm, J. (2014). FN:s konvention om barnets rättigheter. I: A. Cederborg (red.), Barnperspektivet i socialtjänstens arbete. Gleerups förlag.

Marmot, M., Allen, J. & Goldblatt, P. (2010). A social movement, based on evidence, to reduce inequalities in health: "Fair Society, Healthy Lives" (The Marmot Review). Social Science & Medicine (1982), 71(7), 1254–1258. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.07.011

Murray, J. & Farrington, D. P. (2008). The effects of parental imprisonment on children. Crime and Justice, 37(1), 133–206. DOI: https://doi.org/10.1086/520070

Nylander, P.-Å., Källström, Å. & Hellfeldt, K. (2018). After a childhood with a parent in prison: relationships and well-being as a child and young adult. International Journal of Prisoner Health, 14(1), 34–45. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPH-12-2016-0074

Prop. 2009/10:135. En ny fängelse- och häkteslagstiftning. Regeringen.

Prop. 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Regeringen.

Prop. 2017/18:186. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen.

Rubenstein, B. Y., Toman, E. L. & Cochran, J. C. (2021). Socioeconomic barriers to child contact with incarcerated parents. Justice Quarterly, 38(4), 725–751. DOI: https://doi.org/10.1080/07418825.2019.1606270

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Socialdepartementet.

SFS 2010:610. Fängelselagen. Justitiedepartementet.

Socialstyrelsen (2018). Barn med frihetsberövade föräldrar: kartlägggning och analys. Socialstyrelsen.

Sveriges Radio (2022, 1 juni). Platsbrist i fängelserna: ”Läget är jättetufft”. https://sverigesradio.se/artikel/platsbrist-i-fangelserna-laget-ar-jattetufft

UNICEF (2017). Hur ska barn få upprättelse i Sverige när deras rättigheter kränkts? För- och nackdelar med en ratificering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt. UNICEF.

Walters, G. D. (1995). Factor structure of the lifestyle criminality screening form. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 39(2), 99–108. DOI: https://doi.org/10.1177/0306624X9503900203

Downloads

Publicerad

2023-10-02

Referera så här

Staaf, A. och Björkhagen Turesson, A. (2023) ”Kriminalvården och Barnkonventionen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 519–540. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4169.