Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete

Författare

  • Tina Mattsson Socialhögskolan, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674

Abstract

-

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (1999) Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Brante, Thomas (1987) Konstitueringen av nya vetenskapliga fält. Exemplet forskning i socialt arbete. Sociologisk forskning, 24(4): 30–60.

Brante, Thomas (2003) Konsolideringen av nya vetenskapliga fält. Exemplet socialt arbete. I: Högskoleverket. Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16R: 135–197.

Bäck-Wiklund, Margareta (1993) Vetenskap och politik i socialt arbete. Rapport 1993:8. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Börjeson, Bengt (1984) Om socialt arbete som kunskapsområde. Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.

Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip (2018) Inledning. I: Magnus Dahlstedt & Philip Lalander (red.) Manifest för socialt arbete. För ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (2006) ”Pluralism på gott och ont? Om forskningen och den akademiska kunskapsproduktionen i socialt arbete. I: Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red.) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (2013) Kunskapsbildning som praktik och politik. Om socialt arbete som forskningsämne. I: Björn Blom, Stefan Morén & Lennart Nygren (red.) Kunskap i socialt arbete. Om villkor, processer och användning. Stockholm: Natur & Kultur.

Edenheim, Sara (2018) Den goda viljans feminism. En kritisk analys av ett paradigm. Genusvetenskaplig tidskrift, januari.

Ekström, Veronica (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Linköping: Linköping studies in art and science, no 689.

Eliassi, Barzoo (2010) A stranger in my homeland. The politics of belonging among youth people with Kurdish backgrounds in Sweden. Sundsvall: Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.

Eliasson, Rosmari (1987) Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur.

Gothlin, Eva (1999 ) Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Grinups, Berit Sundgren (1999) Har ämnet socialt arbete och feministisk forskning något gemensamt? I: Margareta Bäck-Wiklund & Lennart Nygren (red.) Vetandets villkor. Socialt arbete som kunskapsområde, 89–100. Umeå universitet/Göteborgs universitet.

Haraway, Donna (1988) Situated knowledge. The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist studies, 14(3): 575–599.

Harding, Sandra (1986) The science question in feminism. Milton Keynes: Open University Press.

Herz, Marcus (2012) Från ideal till ideologi. Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten. Örebro universitet: Örebro Studies in Social Work 13.

Högskoleverket (2007) Utvärdering av ämnet genusvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Rapport 2007:17R.

Johansson, Helena (2006) Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och en praktik. Skriftserie 2006:4. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Jönson, Håkan (2010) Sociala problem som perspektiv. En ansats för forskning och socialt arbete. Malmö: Liber.

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2016) Vad är socialt arbete? I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson & Marcus Knutagård (red.) Socialt arbete. En grundbok, 29–76. Stockholm: Natur & Kultur.

Meeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, Katarina (2008) Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur.

Nygren, Lennart (2016) Socialt arbete i praktik, forskning och utbildning. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson & Marcus Knutagård (red.) Socialt arbete. En grundbok, 128–145. Stockholm: Natur & Kultur.

Payne, Malcolm (2015) Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Smith, Dorothy (1999) Woman’s perspective as a radical critique of sociology. I: Helen E. Longino & Evelyn Fox Keller (red.) Feminism and science, 17–27. Oxford: Oxford University Press.

Smirthwaite, Goldina (2005) Genusvetenskap. Vad är det för ämne egentligen? I: Gunnel Forsberg & Cristina Grenholm (red.) … och likväl rör det sig. Genusrelationer i förändring. Karlstad: Karlstad University Press.

Soydan, Haluk (1994) Det sociala arbetets idéhistoria. Lund: Studentlitteratur.

SSR (2017) Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Akademikerförbundet SSR. Internetkälla 2019-12-17: https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf

Sunesson, Sune (2016) Socialt arbete som internationellt forskningsområde. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson & Marcus Knutagård (red.) Socialt arbete. En grundbok, 146–159. Stockholm: Natur & Kultur.

Swedner, Harald (1983) Socialt arbete. En tankeram. Lund: Liber.

Söderman, Emma (2019) Resistance through acting. Ambivalent practices of the no border musical. Lund university, Lund dissertation in social work.

Thurén, Britt-Marie (2003) Genusforskning: Frågor, villkor och utmaningar. Vetenskapsrådet. Stockholm.

Wikström, Hanna (2007) (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. Skriftserien 2007:2. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Downloads

Publicerad

2021-04-22

Referera så här

Mattsson, T. (2021) ”Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 329–341. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674.

Nummer

Sektion

Socialvetenskapligt forum