Rustad för morgondagen?

Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument

Författare

  • Marcus Lauri Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet
  • Jessica H. Jönsson Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665

Abstract

 

During the last couple of decades, the state of the Swedish welfare society has deteriorated. Political decisions concerning the labour market, housing and education have significantly increased precarious conditions for many people. Income inequality and economic difficulties have increased. Changes in the welfare system make it harder to receive adequate support, while the repressive elements have also increased. We argue that critical and radical perspectives in social work can help reverse this negative development. What students learn in their social work education will affect their ways of understanding social problems, their practice, and their ability to work for change. We therefore regard social work education as an important arena for social change. But what is the state of such perspectives at our Swedish universities? This article examines the presence of critical and radical perspectives in the Swedish social work curriculum and attempts to answer the question ”How well equipped are future social workers to work in a critical and radical way?” The study shows that a critical perspective is common in the social work curriculum of some universities, but that critical and radical perspectives in general are absent. We argue that this

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Andersson, J. (2003) Mellan tillväxt och trygghet. Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.

Bergmark, A. & Lundström, T. (2011) Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken. Socialvetenskaplig tidskrift, 18(3): 244–251.

Bourdieu, P. (1988) Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7: 18–26.

Brown, W. (2003) Neoliberalism and the end of liberal democracy. Theory and Event, 7(1).

Bäck-Wiklund, M. (2003) Kunskapens värde och samhällets behov. Socialvetenskaplig tidskrift, 10(2–3): 267–286.

Börjeson, B. (2010) Förstå socialt arbete. Malmö: Liber.

Dahlstedt, M. & Lalander, P. (red.) (2018) Manifest. För ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

de los Reyes, P. & Kamali, M. (2005) Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm: Fritzes.

Dominelli, L. (2018) Anti-Racist Social Work. 4th Edition. London: Red Globe Press.

Edebalk, P.G. (2003) Bismarck och de första socialförsäkringarna. Socialvetenskaplig tidskrift, (4): 352–365.

Eliassi, B. (2015) Constructing cultural otherness within the Swedish welfare state. The cases of social workers in Sweden. Qualitative Social Work, 14(4): 554–571.

Fenton, J. (2014) An analysis of ”ethical stress” in criminal justice social work in Scotland. British Journal of Social Work, 45(5): 1415–1432.

Fenton, J. (2019a) Social work for lazy radicals. Relationship building, critical thinking and courage in practice. London: Red Globe Press.

Fenton, J. (2019b) Talkin’ bout iGeneration. A new era of individualistic social work practice? British Journal of Social Work, DOI: 10.1093/bjsw/bcz099

Ferguson, I. (2008) Reclaiming social work. Challenging neo-liberalism and promoting social justice. Sage.

Ferguson, I., Ioakimidis, V. & Lavalette, M. (2018) Global social work in a political context. Radical perspectives. Bristol: Policy Press.

Flem, A.L., Jönsson, J.H., Alseth, A.K., Strauss, H. & Antczak, H. (2017) Revitalizing social work education through global and critical awareness. Examples from three Scandinavian schools of social work. European Journal of Social Work, 20(1): 76–87.

Foucault, M. (2003) Society must be defended. Lectures at the College de France 1975–76. New York: Picador.

Freire, P. (1976) Pedagogik för förtryckta. Stockholm: Gummesson.

Garrett, P.M. (2018) Social work and social theory. Making connections. Bristol: Policy Press.

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research. Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2): 105–112.

Greenhalgh, T., Howick, J. & Maskrey, N. (2014) Evidence based medicine. A movement in crisis? BMJ: British Medical Journal, (348): 3725.

Hall, P. (2012) Managementbyråkrati. Organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning. Malmö: Liber.

Harlow, E., Berg, E., Barry, J. & Chandler, J. (2013) Neoliberalism, managerialism and the reconfiguring of social work in Sweden and the United Kingdom. Organization, 20(4): 534–550.

Herz, M. (red.) (2012) Kritiskt socialt arbete. Malmö: Liber.

Hurley, D. & Akin, T. (2019) Critical social work and competency practice. A proposal to bridge theory and practice in the classroom. Social Work Education, 38(2): 198–211.

Högskoleverket (2009) Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Stockholm: Högskoleverket.

Jensen, M. (2016) Social justice in Swedish social work education curriculum. Magisteruppsats socialt arbete. Östersund: Mittuniversitet.

Jones, C. (2004) The neo-liberal assault. Voices from the front line of British state social work. I: I. Ferguson, M. Lavalette och B. Whitmore (red.) Globalisation. Global justice and social work, 97–108. London: Taylor and Francis.

Jönsson, J.H. (2013)?Social work beyond cultural otherisation. Nordic Social Work Research, 3(2): 159–167.

Jönsson, J.H. (2014). Local reactions to global problems. Undocumented immigrants and social work. British Journal of Social Work, 44: 35–52.

Jönsson, J.H. (2019)?Servants of a ”sinking Titanic” or actors of change? Contested identities of social workers in Sweden. European Journal of Social Work, 22(2): 212–224.

Jönsson, J.H. & Flem, A.L. (2018)?International field training in social work education. Beyond colonial divides. Social Work Education, 37(7): 895–908.

Jönsson, J.H. & Flem, A.L. (2020) Global social work ethics and international field training. The experiences and practice dilemmas of Norwegian and Swedish social work students. International Social Work.

Kallio, J., Blomberg, H. & Kroll, C. (2013) Social workers’ attitudes towards the unemployed in the Nordic countries. International Journal of Social Welfare, 22(2): 219–229.

Kamali, M. (2015) War, violence and social justice. Theories for social work. London: Routledge.

Kamali, M. & Jönsson, J.H. (2018) Neoliberalism, Nordic welfare states and social work. Current and future challenges. London: Routledge.

Kamali, M. & Jönsson, J.H. (2019) Revolutionary social work. Promoting sustainable justice. Critical and Radical Social Work, 7(3): 293–314.

Lauri, M. (2019) Mind your own business. Technologies for governing social worker subjects. European Journal of Social Work, 22(2): 338–349.

Lavalette, M. (2011) Radical social work today. Social work at the Crossroads. Bristol: Policy Press.

Lill, L. & Jacobson Pettersson, H. (2019) Teaching ethnicity in social work education. Teachers’ experiences in Sweden. Social Work Education, 38(1): 34–46.

Lindroth, M. & Bondestam, F. (2014) Godtycklig jämställdhet. Implementeringen av examensordningens mål i professionsutbildningar vid Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Listerborn, C. (2018) Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden. Stockholm: Premiss.

Mattsson, T. (2015) Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups.

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2005) Hur lär man sig socialt arbete i Norden? Nordisk Sosialt Arbeid. 2(25): 122–137.

Morago, P. (2006) Evidence-based practice. From medicine to social work. European Journal of Social Work, 9(4): 461–477.

Morley, C., MacFarlane, S. & Ablett, P. (2017) The neoliberal colonisation of social work education. A critical analysis and practices for resistance. Advances in Social Work and Welfare Education, 19(2): 25–40.

NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas av grundutbildningar vid universitet och högskolor. Delrapport 2. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid.

Nicotera, N. & Kang, H.K (2009) Beyond diversity courses. Strategies for integrating critical consciousness across social work curriculum. Journal of Teaching in Social Work, 29(2): 188–203.

Penketh, L. (2000) Tackling institutional racism. Anti-racist policies and social work education and training. Bristol: Policy.

Qvarsell, R. (1995) Mellan familj, arbetsgivare och stat. En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets organisering under två århundraden. I: E. Amnå (red.) Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideell verksamhet, 19–46. Örebro: Libris.

Qvarsell, R. (2003) CSA och socialpolitiken kring sekelskiftet 1900, Socialvetenskaplig tidskrift, (2–3): 117–130.

Righard, E., Wikström, E., Lill, L., Jacobson Pettersson, H. & Montesino, N. (2018) Etniska relationer i socialt arbete. En studie av styrdokument, undervisning och studenterfarenheter inom socionomutbildningen. Resultatdialog 2018. Vetenskapsrådet.

Røthing, Å. & Engebretsen, E.L. (2019) Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning??Uniped,?42(03): 251–261.

Sallnäs, M. & Wiklund, S. (2017) Vårdlandskapet och tvånget. Om tvångsplaceringar i olika former under inledningen av 2000-talet. I: P. Leviner & T. Lundström (red.) Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer.

Salonen, T. (2006) Socialt arbete med arbetslösa. I: V. Denvall & B. Vinnerljung (red.) Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning. Stockholm: Natur & Kultur.

SCB (2019) Inkomstrapport 2017. Individer och hushåll. Örebro: SCB.

Skolverket (2019) PM – Slutbetyg i grundskolan våren 2019. Dnr: 5.1.1-2019:1342. Stockholm: Skolverket.

Topor, A. (2010) Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS. Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1): 67–81.

UKÄ (2009) Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Rapport 2009:36 R. Högskoleverket.

van Dijk, T. A. (1993) Elite discourse and racism. London: Sage.

van Dijk, T.A. (2008) Discourse and power. London: Palgrave Macmillan.

Webb, S.A. (2019) The Routledge handbook of critical social work. London: Routledge.

Weiss-Gal, I., Levin, L. & Krumer-Nevo, M. (2014) Applying critical social work in direct practice with families. Child and Family Social Work, 19(1): 55–64.

Wingborg, M. (2019) Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna. Statistik och analyser för åren 2005–2018. Stockholm: Arena Idé.

Downloads

Publicerad

2021-04-22

Referera så här

Lauri, M. och H. Jönsson, J. . (2021) ”Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(3-4), s. 269–290. doi: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665.