Socialvetenskaplig tidskrift söker ny redaktion

2023-10-12

 

Ny redaktion för Socialvetenskaplig Tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift behöver en ny redaktion. Tidskriften ägs av FORSA och policyn är att redaktionen roterar mellan olika universitetsorter där det bedrivs forskning och utbildning inom det socialvetenskapliga fältet. Tidskriften har sedan 2020 haft sitt säte vid Avdelningen Socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Från och med 2025 förväntas en ny redaktion ta över stafettpinnen för kommande fem år (2025-2029) och FORSA välkomnar därför intresserade att inkomma med en ansökan.  

Socialvetenskaplig tidskrift etablerades för snart 30 år sedan. Tidskriften utgör ett centralt forum för spridning av forskningsresultat och debatt inom det socialvetenskapliga fältet. Den finansieras genom medlemsavgifter till FORSA och bidrag från landets samtliga lärosäten med socionomprogram samt med tidskriftsstöd från Forte. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, oftast två enkelnummer och ett dubbelnummer.

Ansökan skickas till FORSA:s ordförande Alexandru Panican (alexandru.panican@soch.lu.se) och skall ha inkommit senast den 18 februari 2024 varefter beslut fattas inom kort.

Ansökan skall innehålla följande:                     

  • Uppgifter om tilltänkt redaktör, redaktionsmedlemmar samt var redaktionen/tidskriften kommer att ha sitt säte. Redogör också för tidigare erfarenheter och kvalifikationer lämpade för uppdraget
  • En översiktlig beskrivning av redaktionens ambitioner
  • En översiktlig plan över hur arbetet kommer att fördelas inom redaktionen

 

En förutsättning är att redaktionen är förlagd till en miljö där det finns en bred socialvetenskaplig bas och nära kontakt med den lokala FORSA-föreningen. Redaktören ska vara disputerad forskare knuten till universitet/högskola. Ansökan kommer att bedömas utifrån de beskrivna ambitionernas relevans, planens genomförbarhet samt i vilken grad de tilltänkta redaktionsmedlemmarnas erfarenheter och kvalifikationer kan bidra i arbetet med tidskriften.

 

Den nya redaktionen för SVT förväntas presentera det planerade arbetet för tidskriften på FORSA/NASSW-konferens i Göteborg 17–19 juni 2024. 

 

För ytterligare uppgifter kontakta:

Alexandru Panican, ordförande FORSA; e-post alexandru.panican@soch.lu.se tel. 070-7544758

Karin Osvaldsson Cromdal, korresponderande redaktör; e-post karin.osvaldsson@liu.se tel.: 011-36 36 74

 

Alexandru Panican

Ordförande förbundsstyrelsen FORSA

Telefon: 070-7544758

Postadress: Socialhögskolan, Lunds universitet, Allhelgona kyrkogata 8, 223 62 Lund