Välkomna att skicka in bidrag till nästa temanummer: Socialt arbete och digitalisering! 

2023-01-10

 

 

Till detta temanummer söker vi texter som diskuterar hur digitaliseringen påverkar socialt arbete och det socialvetenskapliga forskningsfältet. Vi söker efter såväl empiriska som teoretiskt utvecklande bidrag som belyser och utvecklar förståelsen av till exempel hur sociala medier eller automatiskt beslutsfattande och artificiell intelligens inverkar på praktik, kunskaps- och forskningsfält.   Vi är öppna för flera olika typer av texter, artiklar, essäer och bokrecensioner.    

 

Några möjliga teman för numret är: 

 

Möten och trösklar  

Mötet mellan klient och socialarbetare betraktas som ett centralt verktyg i det sociala arbetet och det sociala arbetets handlingar består ofta av interaktion och kommunikation. Hur påverkar nya digitala verktyg avståndet mellan socialarbetare och klient samt formerna för möten och interaktion? Uppstår det gränsdragningsproblem genom den tröskelsänkande effekt som medierad kommunikation ofta innebär och hur påverkar detta såväl klient som socialarbetare?  

 

Social mobilisering, empowerment och antidiskriminerande socialt arbete  

Hur kan socialarbetare i samverkan med klientgrupper som möts och agerar utifrån informella digitala arenor verka för social mobilisering? Hur kan mötet mellan klientgrupper och socialarbetare verka mot stigmatiserande kategoriseringsprocesser och stärkande av ”problemgruppers” självbestämmande och peer empowerment? Hur kan digitala gemenskaper bidra till ett förebyggande och hållbart socialt arbete? 

 

Sociala problem 

På internet blir problem och fenomen synliga på ett nytt vis vilket möjliggör insyn och kunskap att utveckla det sociala arbetet utifrån – både som praktik och forskningsfält. Vilka gamla sociala problem flyttar in på nätet och vilka nya uppstår på digitala arenor? Hur förändras synen på sociala problem utifrån en individ-, grupp- och samhällsnivå? Hur konstrueras användning av medier i sig som ett socialt och medicinskt problem?   

 

Flerdimensionellt socialt arbete och förändrad relation mellan lekmän och expertis  

Hur kan ett flexibelt arbetssätt där olika mötesformer, i fysisk och medierad form, användas utifrån klientens behov och preferenser? Hur förändras socialarbetarens yrkesroll och det professionella mötet när klienter redan på förhand tagit del av kunskap och förberedelser sig inför mötet med myndigheter? Och hur påverkas socionomens uppdrag och kompetensbehov när beslutsfattande i allt högre grad automatiseras? 

 

Uppsökande socialt arbete  

Jämte att digitaliseringen påverkar etablerade relationer mellan klient och socialarbetare påverkar den det sociala arbetets möjlighet till uppsökande arbete genom till exempel så kallad nätvandring. Genom den anonymitet som internet ger kan trösklarna sänkas för att etablera samtal och interaktion med mer svårnådda klientgrupper.  

 

Digitala verktyg olika sociala omsorgsverksamheter 

I olika vårdformer används i allt högre utsträckning olika digitala verktyg såsom appar i verksamheterna. Hur påverkar detta relationen mellan de professionella och brukarna? Vilka maktrelationer uppstår? Är brukarna delaktiga i framtagandet av de nya verktygen? Vilka gynnas av den ökande digitaliseringen? 

 

 

Digitalisering i socionomprogrammet 

Hur kan digitaliseringen bidra pedagogiskt i utbildningen av socionomer? Hur kan exempelvis virtuella case och avatarer bidra i de praktiska momenten för socionomstudenterna? Vilka utmaningar finns med att ersätta praktiska färdighetsövningar med digitala alternativ? 

 

Granskningsprocess 

 

15 februari 2023:  

sista dag för abstract om 300 ord som skickas in till socialvetenskapligtidskrift@ikos.liu.se 

ange i ämnesraden: abstract socialt arbete och digitalisering 

 

10 mars 2023: redaktörer meddelar beslut om urval 

15 juni 2023: sista dag för inskickning av fullt manus 

 

Manuskript ska utformas i enlighet med Socialvetenskaplig tidskrifts författaranvisningar: https://socvet.se/about/submissions och laddas upp via tidskriftens ordinarie inlämningssystem: https://socvet.se/submission/wizard 

Glöm inte att i rutan Kommentarer till redaktören ange att det är ett bidrag till temanumret Socialt arbete och digitalisering. Manuskripten kommer att genomgå samma dubbelblinda granskning som alla bidrag.  

 

maj-augusti 2023: reviewförfarande 

15 oktober 2023: sista dag för färdigt manus att lämnas in 

 

Vid frågor om temanumret kontakta någon av redaktörerna nedan eller skicka din fråga till socialvetenskapligtidskrift@ikos.liu.se 

 

Redaktörsgrupp: 

 

Pernilla Ouis, professor i socialt arbete på Högskolan i Halmstad samt biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet pernilla.ouis@hh.se 

 

 

Niklas Westberg Tolentino, lektor i socialt arbete på Högskolan i Halmstad niklas.westberg@hh.se 

 

 

Karin Osvaldsson Cromdal,  professor i socialt arbete vid Linköpings universitet karin.osvaldsson@liu.se