Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten OpenOffice, Microsoft Word eller RTF.
 • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
 • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.

Riktlinjer för författare

Vetenskapliga manuskript ska förutom brödtext innehålla:

 • Titel (60-80 tecken, max 100 tecken)
 • Svensk sammanfattning (max 300 ord)
 • Engelsk titel
 • Engelskt summary (max 300 ord)

Alla manuskript utformas enligt nedanstående anvisningar:

 • Manus sänds in i Word-format (.doc eller .docx)
 • Vetenskapliga manuskript: Max 7800 ord inklusive engelskt summary, ingress och referenser
 • Debattartiklar: Max 3500 ord inklusive referenser
 • Forumartiklar: Max 5000 ord inklusive referenser
 • Recensioner: Max 2000 ord inklusive referenser
 • Typsnitt: Times New Roman 12 punkter
 • Nya stycken avgränsas med indrag 0,8 cm, inga tomrader
 • Inget indrag efter rubrik, tabeller/figurer och längre citat
 • Marginaler: vänster/höger 3,5; uppe/nere: 2,5
 • Maximalt 3 rubriknivåer inklusive titel
 • Nivå 1: Arial 16 punkter, fet, centrerad
 • Nivå 2: Arial 14 punkter, fet, vänsterjusterad
 • Nivå 3: Arial 12 punkter, kursiv, vänsterjusterad
 • Längre citat markeras med indrag 1 cm höger och vänster
 • Tabeller och figurer sätts in löpande i texten
 • Harvardsystemet, se exempelvis guide[1]
 • Använd typografiska citattecken (”)
 • Följ Svenska Skrivregler eller Myndigheternas skrivregler vad gäller exempelvis förkortningar

Angående referenshantering

För att referera i löpande text vill vi att det skrivs på följande sätt: …(Lipsky, 1980) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180) om referensen berör en bestämd sida i verket. Är det flera sidor som avses skriver vi (Lipsky, 1980, s. 180f.) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180ff.).

Bokstaven f står för och följande där 180f. anger 180 och följande sida medan 180ff. anger sidan 180 och några påföljande sidor. Naturligtvis går det även bra att skriva ut det sidintervall som avses: 180–183 (obs! tankstreck och ej bindestreck i intervallet).

Nedan ges några exempel på hur källor bör anges i referenslistan, där exemplen avser kapitel i antologi, monografi, vetenskaplig artikel och artikel ur dagstidning på nätet. Precis som referenslistan i din artikel är exemplen såklart sorterade i bokstavsordning:

Brante, T. (1990) Professional types as a strategy of analysis. I: M. Burrage & R. Torstendahl (red.) Professions in Theory and History. Rethinking the study of the Professions. London: Sage.

Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977) Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2): 340–363.

Wolodarski, P. (2015) Pojkarnas problem blir också samhällets problem. Dagens Nyheter. [http:// http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-pojkarnas-problem-blir.... Hämtat: 2015-03-13].

 

 

 

[1] https://www.hb.se/biblioteket/akademiskt-sprak/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

 

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.