Salonen, T., & Panican, A. (2023). Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(2), 209–233. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4614